" ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါရဂူဘြဲ႔ (PhD) သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း"

" ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါရဂူဘြဲ႔ (PhD) သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း"

၁။ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပါရဂူဘြဲ႕(PhD) သင္တန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က) ေဘာဂေဗဒ

() ဝါဏီဇၨေဗဒ

() စာရင္းအင္းပညာ

 

၂။ ပါရဂူဘြဲ႕ (PhD) သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

(က) ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံသား ျဖစ္ရပါမည္။

() ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ()ရက္ေန႔တြင္ အသက္(၃၀)ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရပါမည္။
(လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ားကိုအသက္ကန့္သတ္ခ်က္ ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားမည္။)

() ပါရဂူဘြဲ႕အႀကိဳသင္တန္းကို အခ်ိန္ျပည့္တစ္ႏွစ္ တက္ေရာက္နိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

() ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္

 

**ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္**

() အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္၌ အနိမ့္ဆုံးမဟာဘြဲ႕ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ()နာရီ ေမးခြန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ()နာရီေမးခြန္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ေအာင္ျမင္ၿပီး လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းေအာင္ျမင္သူမ်ား ကိုသာလက္ခံပါမည္။

() အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မဟာသုေတသနဘြဲ႕ ရရွိထားသူမ်ားသည္ (ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္မလိုပါ) လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရပါမည္။

() တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပျဖစ္ပါက နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ ရာထူးတြင္ လုပ္သက္()ႏွစ္ အနည္းဆုံးရွိရပါမည္။

() တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား မဟုတ္ေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပႏွင့္ အဆင့္တူရာထူးတြင္ လုပ္သက္()ႏွစ္ အနည္းဆုံးရွိသူျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သုေတသနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသူျဖစ္ၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳနိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲက ေထာက္ခံသူျဖစ္ရမည္။

() ပါရဂူႀကိဳသင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံမွ အခ်ိန္ျပည့္()ႏွစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳနိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတင္ျပရပါမည္။

 

**အျခားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္**

() အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္၌ အနိမ့္ဆုံးမဟာဘြဲ႕ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ()နာရီေမးခြန္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ()နာရီေမးခြန္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ေအာင္ျမင္ၿပီး လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာလက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

() အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မဟာသုေတသနဘြဲ႕ ရရွိထားသူမ်ားသည္ (ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္မလိုပါ) လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရပါမည္။

() အနိမ့္ဆုံးနည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ (သို႔မဟုတ္) ယင္းႏွင့္အဆင့္တူ ရာထူးတြင္လုပ္သက္()ႏွစ္ အနည္းဆုံး ရွိရပါမည္။

() ပါရဂူႀကိဳသင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံမွ အခ်ိန္ျပည့္ ()ႏွစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္းေထာက္ခံစာတင္ျပရပါမည္။

 

**နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္သူမ်ားအတြက္**

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္၌ အနိမ့္ဆုံးမဟာသုေတသနဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ မဟာသုေတသနဘြဲ႕ အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္လိုေသာ သုေတသန နယ္ပယ္အဆိုျပဳခ်က္ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီ၍ စာမ်က္ႏွာ()မ်က္ႏွာ ထက္မပိုေသာ)ကို ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူပူးတြဲတင္ျပရမည္။ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရပါမည္။

 

၃။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံျဖင့္ (၁၇--၂၀၁၉) ရက္(ေသာၾကာေန႕) ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

 

Read More: " ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ဝင္ရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္ "

 

၄။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပါရဂူဘြဲ႕(PhD) သင္တန္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရပါမည္။

(က) ၂၀ --၂၀၁၉ (တနလၤာေန႕) (ဝ၉:ဝ၀ နာရီမွ ၁၂:ဝ၀နာရီ)သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္

() ၂၁--၂၀၁၉ (အဂၤါေန႕) (:ဝ၀ နာရီမွ ၁၂:ဝ၀နာရီ) အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္

 

၅။ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားႏွင့္ မဟာသုေတသနဘြဲ႕ရွိထားသူမ်ားကို (၂၈--၂၀၁၉) ရက္ (အဂၤါေန႕) တြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးပါမည္။

 

၆။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာသာရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ ပါေမာကၡ(ဌာနမႉး)မ်ား ထံတြင္လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းဝင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာေမာ္ကြန္းထိန္း (ေက်ာင္းသားေရးရာ) (ဖုန္းနံပါတ္-၀၉-၇၃၂၄၁၀၀၇၊ ၀၁-၅၂၆၆၁၃) ထံတြင္ လည္းေကာင္း စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။

 

ဌာနမွဴး(သင္တန္းေရးရာ)

(ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္)

 

 

 

News Read 1044 times