NEWS HEADLINE

Saturday, 25 May 2019 13:56

"၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သိရွိလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား"

**မည္သည့္အခေၾကးေငြမ်ွ ေကာက္ခံျခင္း၊ လက္ခံျခင္းမျပဳရ။ **ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ လက္ခံျခင္းမျပဳရ။ **ေက်ာင္းဝတ္စံုအတြက္ အတန္းတံဆိပ္ႏွင့္ ေက်ာငး္တံဆိပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။ **အျခားမည္သည့္ပစၥည္းကိုမ်ွ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။   Read More: "ပညာသင္စရိတ္အခမဲ့ Mobile School မ်ားထပ္မံတိုးျမွင့္ရန္စီစဥ္" **အသက္ (၅) နွစ္ျပည့္သူတိုင္းအား သူငယ္တန္း (KG) တြင္လည္းေကာင္း ၊အသက္ (၆) နွစ္ျပည့္သူတိုုင္းအား ပထမတန္း (Grade1) တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္အားလံုး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္။ **ဇြန္လမွ မတ္လအထိ ေက်ာင္းတက္မွန္၍ စာသင္ခ်ိန္ဇယားအတိုင္းပံုမွန္ အတန္းဝင္ သင္ၾကားသင္ယူေပးရရန္၊ ရံုးတက္မွန္ရန္။ **ေက်ာင္းသား/သူ မာ်းအားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္၍ တာဝန္ယူတာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တီထြင္ႀကံဆနိုင္စြမ္းရွိသည့္ လူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းတက္မွန္ေရး၊ အိမ္စာမ်ားကို ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရး မိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ပါရန္။ **သက္ဆိုင္ရာအတန္းမာ်းအလိုက္ အခန္းဆံုး စစ္ေဆးျခင္းမာ်းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္လ၊ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္လယ္စစ္ေဆးျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလတြင္တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခင္းကို ု၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ မတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၄) ႀကိမ္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္။ **ေက်ာင္းေခၚခ်ိ်န္မျပည့္ေသာသူမ်ား၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈအားနည္းေသာ ေကာ်င္းသား/ေကာ်င္းသူမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပးျခင္း၊ (Remedial Education) ကိုဇူလႈိင္လမွစတင္၍ ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခငး္မတိုင္မီအထိ စဥ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္။ **ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရးေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို တုိက္ရိုက္တြန္းအားေပးပါရန္။ **မူလတန္းအဆင့္တြင္ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္းေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအားလံုး စာဖတ္ရန္၊ စာေရးတတ္ရန္၊ အေျခခံသခၤ်ာတြက္ခ်က္တတ္ရန္ အတြက္ အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေက်ာင္းထြက္သူ လံုးဝမရွိေစရန္ႏွင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ အဆင့္မ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ယူနိုင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။ **မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ ကြမ္းယာ မသံုးစြဲေရး မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ရန္။ **ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာေရး၊ မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ **က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ား စြဲၿမဲေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ အသိပညာေပးေရး မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ **မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးကို မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ **ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဂိမ္းစြဲလမ္းမႈပေပ်ာက္ေစေရး မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ **ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးရံုးသို႔ အႀကံျပဳလို၊ တိုင္ၾကားလိုပါက ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ ၁၃၊ ေနျပည္ေတာ္ (သို႔) dpsoffice@moe.edu.mm သို႔ေပးပို႔တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။   (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)    

Saturday, 25 May 2019 10:49

Food Technology/ Food Microbiology Online Courses အတြက္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

Food technology/microbiology အေျခခံမွစ၍ အေသးစိတ္ေလ့လာနိုင္ၿပီး basics and concepts, theories မ်ား၊ Laboratories ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို အေသးစိတ္ courses၊ video မ်ားအသံုးျပဳကာ Online မွ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ Registration ျပဳလုပ္ကာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းနိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။   ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္း- တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။ သင္တန္းကာလ- (၃) လ သင္တန္းခ်ိန္- Email ႏွင့္ online မွပို႔ခ်မည္ျဖစ္သျဖင့္မိမိအဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ေလ်ွာက္လႊာစတင္လက္ခံသည့္ေန႔- ၂၀၁၉ ၊ ေမလ (၂၅) ရက္ သင္တန္းေၾကး- ၂၀၀၀၀ က်ပ္     သင္တန္းေၾကးကို KBZ Pay ျဖင့္ ေပးသြင္းရပါမည္။ KBZ Pay မရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ KBZ Pay Logo ရွိေသာ ဆိုင္တိုင္းတြင္ အလြယ္တကူ ေငြေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။   Registration ျပဳလုပ္ရန္ Link tiny.cc/foodtechnology   အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Food Technology/ Food Microbiology Online Course Messagehttps://m.me/foodtechnologymicro တြင္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။   Source: University News      

Friday, 24 May 2019 16:53

ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ Postgraduate Diploma & Certificate ေရးေျဖေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း

ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္Postgraduate Diploma & Certificate သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁)ေရးေျဖေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္းအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ * ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ နံနက္(၈:၃၀)နာရီအေရာက္ သတင္းပို႔ၾကပါရန္။

Friday, 24 May 2019 16:31

ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္ သင္တန္းေက်ာင္းမွ CSDG သင္တန္းအတြက္ ျပင္ပသင္တန္းသားေခၚယူျခငး္

The London Institute of Banking & Finance ႏွင့္ International Chamber of Commerce (ICC) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) အမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္း ကို ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။   သင္တန္းကာလ ၃ လ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၃ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ျဖစ္ပါသည္။   သင္တန္းမွာ Trad Finance ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ တစ္လအတြက္ ၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္ပါသည္။   သင္တန္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး Trade Finance ကိုစိတ္ပါ၀င္စားသူ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံရွိသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။   တက္ေရာက္လုိသူေတြ အေနနဲ႔ ေမ ၂၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။   Read More: ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံမဟာဘြဲ႕ ႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဒီပလုိမာကုိ Online မွ တတ္ေရာက္ႏုိင္ျပီ   အေသးစိတ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖုန္း – ၀၁-၅၄၈၁၄၆၊ ၈၆၀၅၅၃၄ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။   Source : Internet Journal