NEWS HEADLINE

Saturday, 24 August 2019 16:29

ေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္သို႔ အမွတ္ေပါင္း (၄၄၀) ျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲရမွတ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္အား တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲစုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၇၀) ႏွင့္အထက္ရရွိသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းေခၚယူခဲ့ပါသည္။ ၂။ ယခုအခါတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားျခင္းအတြက္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲစုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၄၀) ႏွင့္အထက္ရရွိသူမ်ားထပ္မံေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ (၁၃-၉-၂၀၁၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္း ပညာတကၠသုိလ္သို႔ တိုက္ရိုက္ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။   Read More:>>>> ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္ Online ျဖင့္ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း **အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိလိုပါက Website www.mmu.edu.mm ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၈၁၃၈၀၇၇၊ ၀၉-၇၉၈၁၈၄၃၃၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။   (တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔)  Source: ျမန္မာ့အလင္း  

Saturday, 24 August 2019 15:48

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္း

အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ အသံုးျပဳေရးႏွင့္ အက်ိဳးရွိရွိ သံုးစြဲႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာဆိုင္ရာသင္ရိုးမ်ားကို အေျခခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တယ္လီေနာ ျမန္မာႏွင့္ Plan International တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ေနေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရပါသည္။   ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၊ ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ က်င္လည္မႈစီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ားကို Digital Literacy ၊ Online Safety ႏွင့္ Resilience တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသံုးျပဳမႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ယခုစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္လူမႈစီးပြားတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို က်ြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ၾသဂုတ္(၁၉)ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ယင္းအစီအစဥ္ညိွႏႈိင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။   တယ္လီေနာျမန္မာမွ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ အင္တာနက္အစီအစဥ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ခိုးယူခံရျခင္း၊ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ျခင္း၊ အြန္လိုင္းေပၚ လိမ္လည္ရင္းႏွိးမႈရယူျခင္း၊ အမုန္းစကား၊ ညစ္ညမ္းစာႏွင့္ ပံုမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ သတင္းတု၊ ပို႔စ္ပတင္ခင္ စဥ္းစားပါ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳေရးဆိုင္ရာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သင္ရိုးမ်ားကို အစိုးရ၏ ပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ေရး ညွိႏႈိင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။   ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသား၊လူငယ္မ်ားသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ရန္ အင္တာနက္က်ြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာကိုတတ္ေျမာက္ထားရန္ အေရးႀကီးသည့္အျပင္ လူမႈစီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။   Read More:>>>> လက္မွတ္မဲ့ ဆရာ/ဆရာမ(၂) ေသာင္းခြဲေက်ာ္ကိုစာေပးစာယူသင္တန္းေပးမည္   အဆိုပါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သင္ရိုးကို မည္သည့္အတန္းမွစတင္၍ သင္ၾကားေပးမည္ကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာထံမွ သိရပါသည္။   ယင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာလူငယ္ (၇) သိန္းေက်ာ္ကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရာတြင္ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳရာတြင္ သံုးစြဲသူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ ျမန္မာထံမွ သိရပါသည္။   (Ministry of Education) (www.edge.com.mm)  

Saturday, 24 August 2019 14:15

အမိ်ဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (မႏၱေလး/ရန္ကုန္)ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (က) တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲအား မည္သည့္ဘာသာတြဲျဖင့္မဆို ေအာင္ျမင္ရမည္။ (ခ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအထူးျပဳဘာသာရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကိုယ္အဂၤါက်န္းမာသန္စြမ္းသူ ျဖစ္ရမည္။ (ဂ) အႏုပညာဝါသနာပါသူ ျဖစ္ရမည္။   ၂။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဘြဲ႔အပ္ႏွင္းမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ သင္ယူလိုသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ကို မိမိတို႔ ဝါသနာပါသည့္အတိုင္း ဦးစားေပး ေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။ (က) ဂီတပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ (၄) ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(ဂီတ) (ခ) သဘင္ပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ (၄) ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(သဘင္) (ဂ) ပန္းခ်ီပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ (၄) ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(ပန္းခ်ီ) (ဃ) ပန္းပုပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ (၄) ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(ပန္းပု) (င) ရုပ္ရွင္ႏွင့္ျပဇာတ္ပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ (၄) ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(ရုပ္ရွင္ႏွင့္ျပဇာတ္) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။   ၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပညနယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္စာစစ္ဌာနမ်ားမွ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္(ရန္ကုန္)သို႔လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္ေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်က္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) သို႔လည္းေကာင္း ေလ်ွာက္ထားတက္ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။   ၄။ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံမ်ားကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္)၊ ၁/ဈ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၂၆) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး) ေရႊစာရံဘုရားလမ္း၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး) (ရံုးခြဲ)၊ လမ္း ၂၀၊ ၆၅x၆၆ၾကား၊ (အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံုဝင္း)၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္းေကာင္း ဝယ္ယူ၍ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။   ၅။ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္အမွတ္စာရင္းမူရင္း၊ ပတ္စပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံု(၅) ပံုတို႔ႏွင့္အတူ ပူးတြဲလ်က္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁)ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္/မႏၱေလး)သို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ေလ်ွုာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္တြင္ လူေတြ႔စတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁) ရက္တြင္ တကၠသုိလ္စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   Read More:>>> Smart Card ထုတ္ေပးမည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ Data အခ်က္အလက္မ်ားရရွိၿပီးျဖစ္   ၆။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလုိပါက အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး) ဖုန္းနံပါတ္ ၀၈၅-၄၀၁၈၄၊ ၀၉-၂၅၀၇၀၀၅၁၅၊ ၀၉-၄၄၂၁၄၀၃၀၃၊ ရံုးခြဲဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၆၆၆၈၆၇၂ မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၀၁-၅၉၀၂၅၂၊ ၀၁-၅၉၀၂၅၄ မ်ားသို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။   (အမိ်ဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး)   Source: ေၾကးမံု  

Saturday, 24 August 2019 11:35

လက္မွတ္မဲ့ ဆရာ/ဆရာမ(၂) ေသာင္းခြဲေက်ာ္ကိုစာေပးစာယူသင္တန္းေပးမည္

ဆရာအတတ္ပညာလက္မွတ္မရွိေသးသည့္ မူလတန္းျပႏွင့္ အလယ္တန္းျပ ႏွစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ကို ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာမွစတင္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ အထိႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာ စာေပးစာယူသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားထဲမွ လက္မွတ္မဲ့အလယ္တန္းတန္းျပ (၂၄၄၉၁) ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပ (၁၁၉၄) ဦးစုစုေပါင္းႏွစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္သည္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္စာေပးစာယူသင္တန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ အထိ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရပါသည္။ “ စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးရင္ေတာ့ ဆရာအတတ္ပညာလက္မွတ္ရမွာေပါ့။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အမိ်ဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအရည္အေသြးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ လက္မွတ္မရွိေသးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလက္မွတ္ရရွိေအာင္ သင္တန္းေပးမွာပါ" ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ ၾသဂုတ္ (၂၃) ရက္ကေျပာၾကားသည္။ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည့္ အလယ္တန္းဆရာအတတ္စာေပးစာယူသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၈) ကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာ (၁၂) ရက္မွ (၂၆) ရက္အထိ (၁၂) ရက္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ဧၿပီ (၂၀)ရက္မွ (၂၇) ရက္အထိ သင္တန္းဖြင့္ရက္ (၇) ရက္ႏွင့္ေမ (၅) ရက္အထိ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္း (၆) ရက္ျဖင့္ Face to Face ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ဆရာဆရာမမ်ား ဆရာအတတ္ပညာဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိေစၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားသင္ယူသည့္ အရည္အေသြးမ်ားတုိးျမွင့္လာေစရန္ႏွင့္ နည္းစနစ္တက်သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ရည္ရြယ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။   Read More:>>>> စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာမဟာဘြဲ႔ (EMBA)ႏွင့္ ျပည့္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႔(EMPA)သင္တန္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အဆိုပါဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလႈိင္လတို႔တြင္ မိမိတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔တန္းျပအျဖစ္ ေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ Source; Democracy