ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းအသီးသီးကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းအသီးသီးကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၏ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္၊ စတုတၳႏွစ္၊ ပဥၥမႏွစ္ (ဥပေဒပညာ)၊ ပထမႏွစ္မွ တတိယႏွစ္အထိ ဂုဏ္ထူးတန္းမ်ား၊ မဟာ အရည္အခ်င္း စစ္ သင္တန္းမ်ား၊ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္မဟာသင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိုု ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္မွ စတင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

READ - ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၅၁ ဦး ရရွိ

ပထမႏွစ္ ဒီပလုိမာ၊ ဒုတိယႏွစ္ ဒီပလုိမာ၊ ဒုတိယႏွစ္ မဟာသင္တန္းမ်ား၊ မဟာသုေတသန သင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ပထမႏွစ္ (ထူးခၽြန္) သင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွ စတင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပုံတင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းအားလုံး၏ ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပုံတင္ျခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္အခ်ိန္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည့္မီေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းတက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည့္မီျခင္းမရွိပါက စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ ေျဖဆုိခြင့္ ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္၀င္ခြင့္ရတဲ့ကေလးေတြက ဒီေက်ာင္းတက္မယ္ဆုိိရင္ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ပိုၿပီး ေလးစားလုိက္နာကာ သတ္မွတ္အခ်ိန္ေတြ အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး ေက်ာင္းတက္ရမွာပါ။ ေက်ာင္းလည္းလာမအပ္ဘူး။ ေက်ာင္လည္း မတက္ဘူးဆုိရင္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ရတဲ့အထဲက ေန ပယ္ဖ်က္မွာပါ” ဟုေျပာသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: democracy today

News Read 3896 times