ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ဝင္ခြင့္အမွတ္စာရင္း ႏွင့္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ဝင္ခြင့္အမွတ္စာရင္း ႏွင့္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

 

(က) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

 

() ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ ၀င္ခြင့္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမႈရွိရမည့္အျပင္ မိမိ၏ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ရမွတ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိရမည္ -

 

Screenshot from 2018 06 14 09 40 50

Screenshot from 2018 06 14 09 41 31

() ထိုတကၠသုိလ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

 

() ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာရပ္ (၂၆) မ်ိဳးအနက္ မိမိ၏ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ ရမွတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဦးစားေပး ဘာသာရပ္ () ခုသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။

 

() ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ လူကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ စာတုိက္မွျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

 

() လူကုိယ္တုိင္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သိပၸံခန္းမ (အေပၚထပ္) ရွိေကာင္တာမ်ားတြင္ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။ (စာတုိက္မွေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္စာျဖင့္

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သို႕ လိပ္မူၿပီး ေလ်ွာက္ထားၾကရမည္။)

 

() ၀င္ခြင့္ေျဖဆုိခြင့္ရရွိသူမ်ား အမည္စာရင္းကို ၀င္ခြင့္ေျဖဆုိရက္မတုိင္မီ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ website www.uy.edu.mm တြင္ ေၾကာ္ျငာထားမည္ျဖစ္ပါသည္၊

 

() ေလွွ်ာက္ထားသူသည္ တစ္ဘာသာခ်င္းအတြက္ ဦးစားေပးဘာသာရပ္အလုိက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။ (ဦးစားေပးဘာသာရပ္ () ခု ေလွ်ာက္ထားပါက သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ လူ႕ေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို () ႀကိမ္ ခံယူရမည္။)

 

(စ်) လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းခံယူရမည့္ အခ်ိန္၊ ေန႕ရက္၊ ေနရာ

Screenshot from 2018 06 14 09 42 34

 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည့္ အခ်ိန္၊ ေန႕ရက္၊ ေနရာမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ website တြင္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

 

() အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူေတြ႕မေျဖဆိုေသာ ဦးစားေပးဘာသာရပ္အတြက္ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

 

() ၀င္ခြင့္ရေသာ ဘာသာရပ္မွ အျခားဘာသာရပ္သို႕ ဘာသာေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

 

၂။ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတုိင္ယူျခင္း၊ ျပန္လည္တင္သြင္းျခင္းအစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္ -

 

(က) ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ website တြင္ လည္းေကာင္း ရယူႏုိင္ပါသည္။

 

() ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာစတင္ထုတ္ေပးမည့္

ရက္ - (၁၅..၂၀၁၈)

ေနရာ - ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန၊ သိပၸံေဆာင္၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။

 

() ေလွ်ာက္လႊာျပန္လည္တင္သြင္းရမည့္ေနရာ - သိပၸံခန္းမ (အေပၚထပ္)၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္

 

() စာတုိက္မွေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအတြက္ - (ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) သို႕ လိပ္မူၿပီး မွတ္ပုံတင္စာျဖင့္ ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္။

 

() ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည့္ရက္ - (၁၅..၂၀၁၈)

 

() ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္ -

 

() တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္ အမွတ္စာရင္းမူရင္း

 

() လက္ေရးေလွ်ာက္လႊာမူရင္း () ေစာင္

 

() အမိ၊ အဖ ေက်ာင္းသား () ဦးလုံး၏ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ

 

() () လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ (1.5”*1) အရြယ္ ပတ္စပို႕စ္ ဓာတ္ပုံ () ပုံ

 

() သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်မွလက္ခံရရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မျပည့္စုံေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ မမွန္မကန္ျဖည့္သြင္းထားေသာ

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားေပးမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္၊

 

() ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူ အမည္စာရင္းမ်ားကို (၁၅..၂၀၁၈) ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ website ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးပါမည္။

 

(စ်) ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရပါက တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ဆုံးရႈံးမႈမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အျခားတကၠသုိလ္မ်ားသို႕ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္ပါအတုိင္း တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသုိ႕ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။

 

() အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္တန္း၀င္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဌာနမွဴး၊ (သင္တန္းေရးရာ၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္) ဖုန္း ၀၁-၅၃၄၀၉၈ ၊ ေမာ္ကြန္းထိန္းရုံးခန္း ဖုန္း ၀၁-၅၃၄၃၉၀ မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

 

Screenshot from 2018 06 14 09 45 55

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: university of yangon

News Read 8979 times