ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္(အေဝးသင္ သင္တန္း) ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္(အေဝးသင္ သင္တန္း) ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလတို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္ (အေဝးသင္ သင္တန္း) (ဘြဲ႔) စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္တက္ေရာက္ရန္ (သို႔မဟုတ္) အေဝးေရာက္ဘြဲ႔ယူရန္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ၾကပါသည္။

 

၂။ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံကို (.x) လက္မအရြယ္ ေဆးသားေကာင္းသည့္ ဓာတ္ပံုအသစ္ () ပံု၊ (ဓာတ္ပံုတြင္ လက္ျပတ္အကၤ် ီမျဖစ္ေစရ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴတို႔ကိုပူးတြဲ၍ (၂၁--၂၀၁၉) (ဗုဒၶဟူးေန႔)မွ (၂၀--၂၀၁၉) ရက္ (ေသာၾကာေန႔) အထိ ရံုးခ်ိ်န္အတြင္း ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။

 

၃။ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္တက္ေရာက္၍ ဘြဲ႔ယူလိုသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘြဲ႔ႏွင္းေၾကး (၁၅၀၀)က်ပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေဝးေရာက္ဘြဲ႔ယူလိုသူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေဝးေရာက္ဘြဲ႔ေၾကး(၁၀၀၀)က်ပ္ကိုလည္းေကာင္း ေပးသြင္းရပါမည္။

 

၄။ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ေလ်ွာက္လႊာပံုစံမ်ားကို မိမိတို႔ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္ (အေဝးသင္ သင္တန္း) တြင္အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

၅။ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံကုိ ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ၿပီး ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္(အေဝးသင္ သင္တန္း) သို႔ ေပးသြင္းရန္ရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ရယူ၍ သတ္မွတ္ဘြဲ႔ႏွင္းေၾကးမ်ားကို မိမိစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္ (အေဝးသင္ သင္တန္း)တြင္ ေပးသြင္းေလ်ွာက္ထားရပါမည္။

 

၆။ နယ္မွေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ေၾကးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ရန္ကုန္အေနာက္တိုင္းတကၠသုိလ္(အေဝးသင္ သင္တန္း)သို႔ စာတိုက္ေငြပို႔လႊာ (Postal Money Order) ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေငြပို႔လႊာေအာက္ေျခတြင္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ေၾကးဟု ထင္ရွားစြာေရးသား၍ ေလ်ွာက္လႊာရွင္၏ အမည္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္၊ ဖခင္အမည္၊ ခံုအမွတ္၊ အထူးျပဳဘာသာစသည့္တို႔ကို တိက်စြာေဖာ္ျပရပါမည္။

 

၇။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ စာတိုက္ေငြပို႔လႊာျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားလာျခင္းကို လံုးဝခြင့္မျပဳပါ။

 

၈။ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံကို ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္ (အေဝးသင္ သင္တန္း) တြင္ ဘြဲ႔ဆိုင္ရာက်သင့္ေငြ ေပးသြင္းျခင္း၊ မျပဳလ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္မီ ေလ်ွာက္ထားျခင္း မျပဳေသာ္လည္းေကာင္း ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္ (အေဝးသင္ သင္တန္း) ကဘြဲ႔အပ္ႏွင္းမည္မဟုတ္ပါ။

 

Read More:>>>> အဌမတန္းနွင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ စင္ကာပူ-ျမန္မာသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း

 

၉။ ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မတိုင္မီက ဘြဲ႔စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ အေဝးေရာက္ဘြဲ႔အတြက္သာလ်ွင္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

၁၀။ တက္ေရာက္ဘြဲ႔ေလ်ွာက္ထားၿပီး ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ား၏ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားကို အေဝးေရာက္ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္မွသာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္

(အေဝးသင္ သင္တန္း)

 

Source: ေၾကးမံု

 

News Read 750 times