နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး) သို႔ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ျခင္း

နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး) သို႔ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ျခင္း

၁။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဘာသာတြဲတစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီး စုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၂၀) ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

 

၂။ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ (၃၅၀) ဦးလက္ခံပါမည္။

 

၃။ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပ၍ မိတၱဴမ်ားကို တစ္ပါတည္းပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္အမွတ္မ်ားကို အျပည့္အစံုေဖာ္ျပ၍ မိတၱဴမ်ားကို တစ္ပါတည္း ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။ တည္ဆဲႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္ ေလ်ွာက္ထားဆဲျဖစ္ပါက အမွန္တကယ္ ေလ်ွာက္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံစာမူရင္းကိုု မပ်က္မကြက္ပူးတြဲ တင္ျပရပါမည္။

 

၄။ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး) သို႔ စာတုိက္မွျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ တုိက္ရိုက္ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

 

၅။ သင္တန္းကာလမွာ () ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အထူးျပဳဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ သူမ်ားကို ေအာက္ပါ နည္းပညာဆိုင္ရာဘြဲ႔မ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

** သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔

B.E (Information Science & Technology)

 

** ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔**

B.E (Computer Engineering)

 

** အီလက္တေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔**

B.E (Electronics)

 

** ျဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ သတၳဴေဗဒအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔**

B.E (Materials & Metallurgy)

 

** ေအာ္တိုမက္တစ္တိက်ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔**

B.E (Mechanical Precision & Automation)

 

Read More: စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ၊ပထမႏွစ္ သင္တန္းသားသစ္မ်ားေခၚယူျခင္း

 

၆။ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ ထုတ္ယူၿပီး ၄င္းတကၠသုိလ္သို႔ (၂၄--၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၂၃--၂၀၁၉) ရက္ေန႔အထိ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္က်ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

 

၇။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး)၊ ေမာ္ကြန္းထိန္း ၀၉-၄၂၀၀၂၃၁၈၂၊ ေက်ာင္းသားေရးရာ ၀၂-၅၁၇၈၁၇၀ ႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရံုးအဖြဲ႔ ၀၂-၅၁၇၈၂၀၀ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

Source: University News

 

 

News Read 1622 times