မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသုိလ္ + မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ရစာရင္း

မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသုိလ္ + မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ရစာရင္း

မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသုိလ္ + မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာရင္းကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္....။

မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသုိလ္

၀င္ခြင့္ရ အျမင့္ဆုံးအမွတ္ - 495

၀င္ခြင့္ရ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ - 406

၀င္ခြင့္ရဦးေရ - 1219 ဦး

အမွတ္စဥ္ (၁ မွ ၄၀၀ ထိ)
http://203.81.81.180/wp-content/uploads/2018/10/Myeco_pg-1-to-400.pdf

အမွတ္စဥ္ (၄၀၁ မွ ၈၀၀ ထိ)
http://203.81.81.180/wp-content/uploads/2018/10/Myeco_pt-401-to-800.pdf

အမွတ္စဥ္ (၈၀၁ မွ ၁၂၁၉ ထိ)
http://203.81.81.180/wp-content/uploads/2018/10/Myeco_pg-801-to-1219.pdf

မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္

၀င္ခြင့္ရ အျမင့္ဆုံးအမွတ္ - 492

၀င္ခြင့္ရ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ - 422

၀င္ခြင့္ရဦးေရ - 660 ဦး

အမွတ္စဥ္ (၁ မွ ၃၀၀ ထိ)
http://203.81.81.180/wp-content/uploads/2018/10/Mtleco1-to-300.pdf

အမွတ္စဥ္ (၃၀၁ မွ ၆၆၀ ထိ)
http://203.81.81.180/wp-content/uploads/2018/10/Mtleco301-to-660.pdf

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ားအခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

source: ministry of Education

News Read 6934 times