ဆရာအတတ္ပညာဒီပလိုမာ (၁)ႏွစ္ သင္တန္း ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

ဆရာအတတ္ပညာဒီပလိုမာ (၁)ႏွစ္ သင္တန္း ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း) တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ ဖြင့္လွစ္မည့္ ဆရာအတတ္ပညာဒီပလိုမာ(၁)ႏွစ္သင္တန္းသို႔ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တကၠသုိလ္ မူလတန္း ဆရာအတတ္သင္တန္းဆင္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

(က) မူလတန္းဆရာအတတ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄၄) ၂၀၁၂-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္

(ခ) မူလတန္းဆရာအတတ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄၅) ၂၀၁၃-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္

သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ပူးတြဲေဖာ္ျပထားေသာ သတ္မွတ္ပုံစံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေစရန္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားက အသိေပး ေၾကညာ၍ ေလွ်ာက္လ၊ႊာမ်ားကို ေခၚယူစုစည္းၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ (၂) စုံကို လက္ခံကာ မိတၱဴ (၁) စုံကို တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားတြင္ လက္ခံသိမ္းဆည္းထားရန္ႏွင့္ မူရင္း (၁) စုံကို ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသုိလ္သို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ အေရာက္ေပးပို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄၄) (၄၅) သင္တန္းဆင္းမ်ားထဲမွ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာ (၁) ႏွစ္ သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ က်န္ရွိေနသူမ်ားအား လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

READ - အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း ဧၿပီ ၂၁ ရက္ ေၾကညာမည္

သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားသို႔ ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာအတတ္ပညာဒီပလုိမာ (၁) ႏွစ္သင္တန္း ဝင္ခြင့္ရရွိသူသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသုိလ္သို႔ လာေရာက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ဆရာအတတ္ပညာဒီပလိုမာသင္တန္း (၁) ႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေထာက္ခံစာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ မ်ားရွိ က်န္းမာေရးဌာနတြင္ (အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ HIV၊ ကာလသားေရာဂါ၊ တီဘီ၊ နာတာရွည္ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား) က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း ေဆးစစ္ခ်က္ လက္မွတ္မူရင္း တင္ျပရပါမည္။

ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ ေဆးစစ္အဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈခံယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဆးစစ္ေဆးမႈ ေအာင္ျမင္ၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မွသာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရပါမည္။

ဆရာအတတ္ပညာဒီပလုိမာ (၁) ႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၈) (၉) တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္၍ မိခင္ဌာနသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခံရသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုပါ။

READ - အခမဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္း

News Read 8151 times