အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ အေျခခံသင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ အေျခခံသင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေနပါသည္။

(က) သင္တန္းကာလ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ပထမပတ္မွ (၃) လခြဲၾကာ သင္တန္း

(ခ) သင္ၾကားမည့္ေန႔ရက္မ်ား - ရက္သတၱပတ္တြင္ (၃)ရက္ (တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ)

(ဂ) သင္တန္းအခ်ိန္ - နံနက္ ၉း၃၀ နာရီမွ ၁၂း၃၀ နာရီ။

(ဃ) သင္တန္းသားဦးေရ - (၆ဝ)ဦးမွ (၈၀)ဦးထိ။

(င) သင္တန္းတည္ေနရာ - ကုန္သြယ္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း၊ အမွတ္(၂၂၈/ ၂၄၀)၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ေရႊဘုံသာလမ္းေထာင့္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

(စ) သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာႏွင့္ အတူပါရွိရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား - ဓာတ္ပုံ(၄)ပုံ၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ၊ အေျခခံပညာ  အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ။

(ဆ) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၂၅၀၈၇၁၊ ၀၁-၃၇၁၂၁၇၊ ၀၁-၃၇၈၇၉၈။

ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (စတုတၳထပ္)တြင္ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ စာရင္း ေပးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

News Read 1620 times