အေဝးသင္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိေသာ အျမင့္ဆံုး/အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ လက္ခံဦးေရ ေဖာ္ျပခ်က္

အေဝးသင္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိေသာ အျမင့္ဆံုး/အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ လက္ခံဦးေရ ေဖာ္ျပခ်က္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ (အေဝးသင္) မိတၳီလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အျမင့္ဆံုး/အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ လက္ခံဦးေရ စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

**စီးပြားေရးပညာႏွင့္ စီးပြားစီမံဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးဝင္ခြင့္ျပဳရမွတ္မွာ (၃၅၀) ျဖစ္ပါတယ္။**

 

** မိတၳီလာစီးပြားေရး တကၠသိုလ္(အေဝးသင္) ၌ အထူးျပဳဘာသာရပ္ စီးပြားေရးတြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၄၅၄)၊ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၃၅၀)၊ လက္ခံသည့္ဦးေရမွာ (၇၇၀) ဦးျဖစ္ပါတယ္။

 

** မိတၳီလာစီးပြားေရး တကၠသိုလ္(အေဝးသင္) ၌ အထူးျပဳဘာသာရပ္ စီးပြားစီမံတြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၄၈၆)၊ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၃၅၀)၊ လက္ခံသည့္ဦးေရမွာ (၁၄၃) ဦးျဖစ္ပါတယ္။

 

** မံုရြာ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္(အေဝးသင္) ၌ အထူးျပဳဘာသာရပ္ စီးပြားေရးတြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၄၅၉)၊ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၃၅၀)၊ လက္ခံသည့္ဦးေရမွာ (၆၀၆) ဦးျဖစ္ပါတယ္။

 

** မံုရြာ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္(အေဝးသင္) ၌ အထူးျပဳဘာသာရပ္ စီးပြားစီမံတြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၄၂၇)၊ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၃၅၀)၊ လက္ခံသည့္ဦးေရမွာ (၇၂) ဦးျဖစ္ပါတယ္။

 

Read More: တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ Schwarzman ပညာသင္ဆု

 

** ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (အေဝးသင္) ၌ အထူးျပဳဘာသာရပ္ စီးပြားေရးတြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၄၉၇)၊ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၃၅၀)၊ လက္ခံသည့္ဦးေရမွာ (၇၁၉) ဦးျဖစ္ပါတယ္။

 

** ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (အေဝးသင္) ၌ အထူးျပဳဘာသာရပ္ စီးပြားစီမံတြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၅၀၂)၊ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္မွာ (၃၅၀)၊ လက္ခံသည့္ဦးေရမွာ (၃၆၇) ဦးျဖစ္ပါတယ္။

 

Source: Ministry of Education

 

 

News Read 1455 times