ကေမ႓ာဇဘဏ္ပညာသင္ဆုစတင္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ျခင္း

ကေမ႓ာဇဘဏ္ပညာသင္ဆုစတင္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ျခင္း

ကေမ႓ာဇဘဏ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ဦးလ်ွင္ () သိန္းက်ပ္စီျဖင့္ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာဒီဂရီေကာလိပ္ရွိ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၀၀) ဦးအား ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ " အမွန္တကယ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးလိုအပ္သူ" ပထမႏွစ္မွ စတုတၳႏွစ္ထိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

 

KBZ

 

Read More: " ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတြင္ Japanese Style Bookkeeping (JCCI) စာေမးပြဲက်င္းပမည္ "

 

Source: KBZ Bank

 

 

 

 

News Read 4374 times