နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား ၏ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား ၏ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ အမ်ိဳးသားဦးေရ (၆၀ %) ႏွင့္ (၄၀ %) လက္ခံမည္။

 

၂။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ (၃၈၀) ႏွင့္ အထက္ရရွိၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာတြဲတစ္ခုခုျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

(က) ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ

() ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ

() ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ သမိုင္း

() ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ

() ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ ပထဝီဝင္

 

၃။ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းနည္းပညာ တကၠသုိလ္၊ နညး္ပညာတကၠသုိလ္ (ေမွာ္ဘီ)၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (သန္လ်င္) ႏွင့္ ျပည္နည္းပညာတကၠသုိလ္ သို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

က်န္နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးစားေပးဝင္ခြင့္ျပဳမည္။ နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ဦးေရမျပည့္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ျပင္ပမွ ေလ်ွာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက စဥ္းစားေပးမည္။

 

၄။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ B.Eဘြဲ႔/ B.Arch ဘြဲ႔ႏွင့္ B.S(Bio-Tech) ဘြဲ႔မ်ားျဖစ္ၿပီး B.E ဘြဲ႔/ B.Arch ဘြဲ႔အတြက္ သင္တန္းကာလမွာ တိုက္ရိုက္ () ႏွစ္ႏွင့္ B.S (Bio-Tech) ဘြဲ႔အတြက္ သင္တန္းကာလမွာ တိုက္ရိုက္ () ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၅။ တကၠသိုလ္အလိုက္ လက္ခံႏိုင္မည့္လူဦးေရ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ရမွတ္အမ်ား အနည္းအလိုက္ ေရြးခ်ယ္သြားပါမည္။

 

(တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္မွ ကိုးကားတင္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။)

 

ယခင္ႏွစ္ အေျခအေနကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေ့လလာႏုိင္ပါသည္။

 

techincal

 

 

News Read 4204 times