ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ပညာသြားေရာက္သင္လိုသူမ်ား

ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ပညာသြားေရာက္သင္လိုသူမ်ား

Scholarship နဲ႔မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္သြားလိုသူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ပညာသင္လိုသူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

(၁) ဘဲြ႕လက္မွတ္ရိွသူ (သို႕) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ေက်ာင္းၿပီးထား သူျဖစ္ရမည္။

   Has Bachelor’s degree or above with good grades.

(၂) အသက္ ၂၀ ကေန ၃၀ အတြင္းျဖစ္ရမည္။

   In age 20 between 30

(၃) JLPT N5 ႏွင့္ အထက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ။ Nat-Test ျဖစ္လွ်င္ N4ႏွင့္အထက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ။

   Passed JLPT N5 or above. If Nat-Test,..N4 Level or above.

(၄) ေထာက္ပံ့ေပးသူမွာ မိဘျဖစ္ရမည္။

   Sponsor must be one of applicant’s parents.

(၅) ဂ်ပန္စာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ျဖင့္ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုင္ရမည္။

   Be able to communicate in Japanese and English.

ေပးပို႔ရန္ E-mail -akamonkai.yangon@gmail.com
ဆက္သြယ္ရန္ - No.44, Pyay Road, Dagon Tsp, Yangon, Myanmar. AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
ဖုန္း - ၀၉-၄၅၄ ၀၁၁ ၈၁၉ 

Source: AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL YANGON

News Read 1759 times