**ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားစတင္ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း**

**ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားစတင္ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း**

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ ဝင္ခြင့္ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ဒုတိယေျမာက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူသူ အနည္းငယ္သာ ရွိပါတယ္။

 

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၏ ပညာေရးဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းကို ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမွာ သိပၸံဘာသာတြဲအတြက္ အနိမ့္ဆုံး (၄၅၅) မွတ္၊ ဝိဇၨာ-သိပၸံတြဲတြင္ အနိမ့္ဆံုး (၄၂၀) မွတ္၊ ဝိဇၨာဘာသာတြဲအတြက္ အနိမ့္ဆံုး (၄၀၀) မွတ္၊ ရရွိေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

ယခုလက္ရွိတြင္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားစတင္ထုတ္ေပးေနၿပီျဖစ္ရာ လာေရာက္ထုတ္ယူသူနည္းပါးေနပါေသးတယ္။

 

၄င္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွ ဇူလႈိုင္ (၁၅) ရက္အထိ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ်ွာက္လႊာျပန္တင္မႈကိုပါ တစ္ခါတည္းလက္ခံေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖ စစ္ေဆးမႈကို ၾသဂုတ္လ () ရက္ေန႔ႏွင့္ () ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Read More: မႏၱေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ေအာင္ျမင္သူမာ်းစာရင္း

 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၏ Website ေၾကာ္ညာသင္ပုန္းမ်ားအျပင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတယ္မ်ားသို႔ SMS ေပးပို႔ေပးသြားမည္ဟု သိရပါတယ္။

 

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ယခုႏွစ္အတြက္ လူဦးေရ (၄၀၀) တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားျဖစ္ေစ၊ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္ ဟုသိရပါတယ္။

 

Source: MRTV-4 Free To Air

 

 

News Read 2298 times