သူနာျပဳပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္းအတြင္ ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

သူနာျပဳပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္းအတြင္ ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သူနာျပဳတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ သူနာျပဳပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္းကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံသူ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းသူနာျပဳမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

**သူနာျပဳပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္း**

- သူနာျပဳပါရဂူဘြဲ႔ (Ph.D(Nursing) () ႏွစ္သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

 

**လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း**

၂။ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရပါမည္။

-သူနာျပဳမဟာသိပၸံဘြဲ႔ (သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အလားတူဘြဲ႔ ရရွိထားသူျဖစ္ရပါမည္။

- ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္တြင္ သူနာျပဳမဟာဘြဲ႔ရရွိၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုးလုပ္သက္ () ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။

- ျပည္ပတြင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ဘြဲ႔လြန္ရရွိၿပီးမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ပါရဂူဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားလာပါက ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ဝင္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ခြင့္ရက္မပါ စုစုေပါင္းလုပ္သက္ () ႏွစ္ရွိရမည္။

- ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္တြင္ အသက္ (၅၀) ႏွစ္ထက္မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရပါမည္။

- ပါရဂူဘြဲ႔ရရွိၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး () ႏွစ္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

 

၃။ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္မွ (၂၃--၂၀၁၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔ျဖစ္ပါသည္။

 

၄။ ေလ်ွာက္လႊာကို သက္ဆိုင္ရာဌာန ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအႀကီးအမွဴးမွတစ္ဆင့္ ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာန ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအႀကီးအမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေလ်ွာက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို လံုးဝထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါ။

 

၅။ ႀကိဳတင္မိတၱဴကို ေငြသြင္းခ်လန္မူရင္းႏွင့္တကြ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ သူနာျပဳတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္သို႔ မပ်က္မကြက္ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားရမည္။

 

၆။ ဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ရက္မွာ (၂၆--၂၀၁၉) ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

၇။ သူနာျပဳပါရဂူသင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္ သင္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကး (က်ပ္ ၁၀၀၀) ကို သူနာျပဳတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဘဏ္ ()၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္း။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေငြစာရင္းအမွတ္ MD-၀၁၁၈၉၀ သို႔ ေပးသြင္းရပါမည္။

 

** ၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဘဏ္ခြဲ()၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သူနာျပဳတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ေငြစာရင္းအမွတ္ MD-၀၀၁၈၉၀ သို႔လိပ္မူ၍ ေငြလႊဲစနစ္ျဖင့္လည္း ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။**

 

၈။ သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးမွ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္လ်ွင္ ေနာင္ပညာသင္ႏွစ္ () ႏွစ္ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမာ်းသို႔ ေလ်ွာက္ထားခြင့္မရွိပါ။

 

Read More: ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္မတိုင္ခင္ ေလ်ွာက္ထားေပးရန္

 

၉။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရစာရင္းထုတ္ျပန္ၿပီးမွ သင္တန္းကို မတက္ေရာက္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ (မွတ္တင္ပံုျခင္းျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ) သင္တန္းကို ၿပီးဆံုးေအာင္ မတက္ေရာက္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတိုင္းႏုိင္င့ံတာဝန္ကို မထမ္းေဆာင္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကိုေပးေလ်ာ္ရမည္။

 

၁၀။ သင္တန္းအလိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည့္ လ်ာထားဦးေရ သတ္မွတ္ခ်က္ကို သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္၏ Website မွတစ္ဆင့္ ေၾကညာပါမည္။ လ်ာထားဦးေရ မည္မ်ွရွိေစကာမူ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းရမွတ္ မျပည့္မီပါက ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳပါ။

 

၁၁။ ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူသည့္ ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုႏွင့္အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သူနာျပဳတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္၏ စာေမးပြဲေရးရာဌာနစိတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၂၂၈၈၃၊ ၀၁-၂၂၂၈၈၄၊ ၀၁-၂၂၂၈၈၅ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ (သို႔) သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္၏ Websit (www.uonygn.gov.mm) တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

(သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္)

Source: ေၾကးမံု

 

News Read 860 times