အမိ်ဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

အမိ်ဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (မႏၱေလး/ရန္ကုန္)ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

(က) တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲအား မည္သည့္ဘာသာတြဲျဖင့္မဆို ေအာင္ျမင္ရမည္။

() က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအထူးျပဳဘာသာရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကိုယ္အဂၤါက်န္းမာသန္စြမ္းသူ ျဖစ္ရမည္။

() အႏုပညာဝါသနာပါသူ ျဖစ္ရမည္။

 

၂။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဘြဲ႔အပ္ႏွင္းမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ သင္ယူလိုသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ကို မိမိတို႔ ဝါသနာပါသည့္အတိုင္း ဦးစားေပး ေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။

(က) ဂီတပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ () ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(ဂီတ)

() သဘင္ပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ () ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(သဘင္)

() ပန္းခ်ီပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ () ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(ပန္းခ်ီ)

() ပန္းပုပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ () ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(ပန္းပု)

() ရုပ္ရွင္ႏွင့္ျပဇာတ္ပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္၊ () ႏွစ္၊ ဝိဇၨာဘြဲ႔(ရုပ္ရွင္ႏွင့္ျပဇာတ္) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

 

၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပညနယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္စာစစ္ဌာနမ်ားမွ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္(ရန္ကုန္)သို႔လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္ေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်က္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) သို႔လည္းေကာင္း ေလ်ွာက္ထားတက္ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၄။ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံမ်ားကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္)၊ ၁/ဈ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၂၆) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး) ေရႊစာရံဘုရားလမ္း၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး) (ရံုးခြဲ)၊ လမ္း ၂၀၊ ၆၅x၆၆ၾကား၊ (အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံုဝင္း)၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္းေကာင္း ဝယ္ယူ၍ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

၅။ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္အမွတ္စာရင္းမူရင္း၊ ပတ္စပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံု() ပံုတို႔ႏွင့္အတူ ပူးတြဲလ်က္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁)ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္/မႏၱေလး)သို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ေလ်ွုာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ()ရက္တြင္ လူေတြ႔စတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ() ရက္တြင္ တကၠသုိလ္စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More:>>> Smart Card ထုတ္ေပးမည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ Data အခ်က္အလက္မ်ားရရွိၿပီးျဖစ္

 

၆။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလုိပါက အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး) ဖုန္းနံပါတ္ ၀၈၅-၄၀၁၈၄၊ ၀၉-၂၅၀၇၀၀၅၁၅၊ ၀၉-၄၄၂၁၄၀၃၀၃၊ ရံုးခြဲဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၆၆၆၈၆၇၂ မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၀၁-၅၉၀၂၅၂၊ ၀၁-၅၉၀၂၅၄ မ်ားသို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

(အမိ်ဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး)

 

Source: ေၾကးမံု

 

News Read 1172 times