ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာမဟာဘြဲ႔ (၂) ႏွစ္သင္တန္းအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာမဟာဘြဲ႔ (၂) ႏွစ္သင္တန္းအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသုိလ္ (မႏၱေလး)တြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာမဟာဘြဲ႔ () ႏွစ္သင္တန္းသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

 

၂။ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္

** တိုင္းရင္းေဆးပညာဘြဲ႔ (B.M.T.M) ရရွိထားသူျဖစ္ရပါမည္။

** ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာဘြဲ႔ ပုံမွန္ရရွိၿပီး ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္တြင္ ခြင့္ရက္မပါ လုပ္သက္ () ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း (သို႔) ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္တြင္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားေဆးပညာဘြဲ႔(ေပါငး္ကူး) ဘြဲ႔ရရွိထားၿပီးသူ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းျဖစ္ရပါမည္။

** သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက () ႏွစ္ဆက္တိုက္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

 

၃။ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို တိုင္းရင္းသားေဆးတကၠသုိလ္(မႏၱေလး)၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးခန္းမ်ားႏွင့္ ခုတင္ (၃၀၀)ဆံ့သင္ၾကားေရး၊ တိုင္းရင္းေဆးရံုႀကီးတို႔တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။(သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံျဖင့္သာ ေလ်ွက္ထားရပါမည္။

 

၄။ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ (၃၀--၂၀၁၉) ရက္ျဖစ္ပါသည္။

 

၅။ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို တိုင္းရင္းေဆးတကၠသုိလ္(မႏၱေလးၿမိဳ႕)၊ ဘြဲ႔လြန္စာေမးပြဲဌာနသို႔ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။

 

၆။ ဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲစစ္ေဆးမည့္ရက္မွာ (၂၁--၂၀၁၉) ရက္ (စေနေန႔) ျဖစ္ပါသည္။

 

၇။ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းေဆးပညာမဟာဘြဲ႔လြန္ ()ႏွစ္သင္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးက်ပ္ (၁၀၀၀) တိတိကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဘဏ္ခြဲ ()၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ ေငြစာရင္းအမွတ္ MD-013136 သို႔ေပးသြင္းရပါမည္။

 

**မွတ္ခ်က္**

ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဘဏ္ခြဲ()၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသုိလ္ေငြစာရင္းအမွတ္ MD-013136 သို႔လိပ္မူ၍ ေငြလႊဲစနစ္ျဖင့္လည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

 

၈။ ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူသည့္ ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုႏွင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္းရင္းေဆးတကၠသုိလ္၊ ဘြဲ႔လြန္စာေမးပြဲဌာနႏွင့္ ေမာ္ကြန္းထိန္းရံုးခန္းမ်ားတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၂-၄၀၇၅၆၉၂ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

(တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္(မႏၱေလး))

 

Source: ျမန္မာ့အလင္း

 

News Read 598 times