ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္တြင္ အရာရွိေလာင္းဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားဖြင့္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္တြင္ အရာရွိေလာင္းဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားဖြင့္မည္

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္ အရာရွိေလာင္း ဒီပလိုမာ သင္တန္းေတြကို ဒီဇင္ဘာလမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ဟု သိရပါသည္။

 

ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းအရာရွိသင္တန္း (C/48) အတြက္ သင္တန္းသားအေယာက္ (၉၀)၊ ေရေၾကာင္းလ်ွပ္စစ္နည္းပညာအရာရွိေလာင္းသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားဦးေရ (၂၀) ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

 

ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ရူူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဘာသာရပ္ေတြပါဝင္တဲ႔ ဘာသာတြဲမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီး စုစုေပါင္းရမွတ္ အနည္းဆံုး (၄၁၀)ရွိသူေတြ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္းကာလမွာ () ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ေရေၾကာင္းပညာဒီပလိုမာ (Diploma in Nautical Studies) ေရေၾကာင္းနည္းပညာ ဒီပလိုမာ (Diploma in Maritime Technology)၊ ေရေၾကာင္းလ်ွပ္စစ္နည္းပညာဒီပလိုမာ (Diploma in Marine Electrical Technology) ကိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More>>>> ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ ဝင္ခြင့္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

 

ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ၾသဂုတ္လ () ရက္မွ (၃၀) ရက္အထိရယူေလ်ွာက္ထားနိုင္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ဖုန္း ၀၉-၄၄၃၀၂၅၆၂၀ ႏွင့္ ၀၉-၄၄၁၉၇၈၂၉၆ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

Source: Internet

 

News Read 850 times