ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာမဟာဘြဲ႕ (MPA) သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာမဟာဘြဲ႕ (MPA) သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

သင္တန္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရးေျဖစာေမးပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ အဆင့္မီသူမ်ားအား လူေတြ႕စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္၍ သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္လက္ခံ မည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကုိ ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရး ပညာဌာနတြင္ ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္း၀င္ခြင့္ေရးေျဖ စာေမးပြဲအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေနာက္ဆံုး ထားကာ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးပညာဌာနတြင္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ဌာနမွဴး၊ သင္တန္းေရးရာဌာန၊ ဖုန္း-၀၉-၄၀၂၆၆၂၃၁၃ ႏွင့္မႏၲေလး တကၠသိုလ္ဌာနမွဴး၊ စီးပြားေရးပညာဌာန၊ ဖုန္း-၀၉-၃၃၃၀၃၀၈၇ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: internet journal

News Read 3291 times