မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔(MBA) သင္တန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႔(MPA)သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔(MBA) သင္တန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႔(MPA)သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ေအာက္ပါမဟာဘြဲ႔ သင္တန္းမ်ာသို႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

(က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔(MBA) အမွတ္စဥ္(၁၆)သင္တန္း

(ခ) ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔(MPA) အမွတ္စဥ္(၁၆) သင္တန္း

၂။ အဆိုပါမဟာဘြဲ႔သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

(က) အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။

(ခ) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုတြင္ အျခားသင္တန္းတစ္ခုခုတက္ေရာက္ေနသူမျဖစ္ေစရပါ။

(ဂ) သတ္မွတ္ထားေသာ သင္ရိုးအတိုင္း အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္နိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

(ဃ) စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူကို ဦးစားေပးပါမည္။

(င) ဝန္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ျပနိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

၃။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေရးေျဖစာေမးပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုရပါမည္။ေရးေျဖစာေမးပြဲမ်ားတြင္ အဆင့္မီသူမ်ားအား လူေတြ႔စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္၍ သင္တန္းသား ဦးေရ ကန္႔သတ္လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ ၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက္မွစတင္ရယူႏုိင္ပါသည္။

၅။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႔(MBA) သင္တန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႔(MPA) သင္တန္းဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသ္ိုလ္တြင္ လာေရာက္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႔(MBA) သင္တန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔(MPA) သင္တန္းဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ၁၂-၅-၂၀၁၉ ရက္တြင္ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသ္ိုလ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုရန္သင္တန္းကာလအတြင္း ေနထိုင္ေရးစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၈။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႔သင္တန္းတက္ေရာက္မႈ အခ်ိန္စာရင္းမွာ အပတ္စဥ္ (တနလၤာေန႔မွ ၾကာသာပေတးေန႔) အထိ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔သင္တန္း တက္ေရာက္မႈ အခ်ိန္စာရင္းမွာ္အပတ္စဥ္ (စေနေန႔နွင့္ တနဂၤေႏြေန႔) ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါဌာနမ်ားတြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

(က) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရံုးခန္း၊ ၀၆၄-၃၉၂၈၅၊ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္္

(ခ) ဌာနမွဴး၊ သင္တန္းေရးရာဌာန၊ ၀၉-၄၀၂၆၆၂၃၁၃၊ ၀၉-၇၈၉၀၁၁၆၆၆၊ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္။

(ဂ) လ/ထ ေမာ္ကြန္းထိ္န္း၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန၊ ၀၉-၄၃၁၂၄၁၈၀၊ ၀၉-၄၄၀၈၉၄၅၁၄။

(မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္)

Source:ေၾကးမံုသတင္းစာ

News Read 1161 times