အေမရိကန္တကၠသိုလ္တြင္ MBA-MS (Dual Master) ပူးတြဲ ရယူၿပီး အလုပ္သင္၀န္ထမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ၃၆ လ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

အေမရိကန္တကၠသိုလ္တြင္ MBA-MS (Dual Master) ပူးတြဲ ရယူၿပီး အလုပ္သင္၀န္ထမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ၃၆ လ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

University of Massachusetts Boston တြင္ စီပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီ MBA ကို  Science၊ Technology၊ Engineering၊ Math အစရွိသည့္ (STEM ) ဘာသာကြဲ တစ္ခုခုျဖင့္ မာစတာဘြဲ႕ ဒီဂရီ ပူးတြဲရယူၿပီးလွ်င္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ OPT အလုပ္သင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ၃၆ လ ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ယူႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

MBA ဘြဲ႕ဒီဂရီတြင္ (၁၂) ဘာသာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး MS Finance- Investment Management၊ MS Business Analytics၊ MS Information Technology စေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွ (၆) ဘာသာ ထပ္မံ သင္ယူၿပီး Dual Degree STEM program အျဖစ္ ပူးတြဲ MBA-MS ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

University of Massachusetts ေက်ာင္းခဲြ တစ္ခုအပါ အ၀င္ျဖစ္ေသာ UMass Boston သည္ သုေတသန တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ကာ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားစြာကို ေပးအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားအတြက္ အလုပ္သင္၊ လက္ေတြ႕ သင္ခန္းစာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေစရန္ Career Service Center မွ ကူညီေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

UMass Boston သည္ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိ ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္မ်ား၊ နည္းပညာဘာသာရပ္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ အထူး သင့္ေလ်ာ္ေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။

စီးပြားေရးဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို Association of Advance Collegiate School of Business (AACSB) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္  ပညာေရးအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းလခႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ဗီဇာေလွ်ာက္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ထားရမည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဗီဇာ အင္တာဗ်ဴး အေၾကာင္းမ်ား အျပင္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို AT&S (Overseas Education Services) တြင္ အခမဲ့ လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

လာေရာက္ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ AT&S ရံုးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ အေဆာင္(၅)၊ အခန္း(၄)၊ MICT Pak ၊ လိႈင္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမ။ (ဖုန္းနံပါတ္) ၀၉ - ၅၀၆၂၁၆၁ ၊ ၀၉ -၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

News Read 1362 times