ေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္သို႔ အမွတ္ေပါင္း (၄၄၀) ျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ၿပီ

ေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္သို႔ အမွတ္ေပါင္း (၄၄၀) ျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲရမွတ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္အား တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲစုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၇၀) ႏွင့္အထက္ရရွိသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းေခၚယူခဲ့ပါသည္။


၂။ ယခုအခါတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားျခင္းအတြက္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲစုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၄၀) ႏွင့္အထက္ရရွိသူမ်ားထပ္မံေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ (၁၃-၉-၂၀၁၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္း ပညာတကၠသုိလ္သို႔ တိုက္ရိုက္ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More:>>>> ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္ Online ျဖင့္ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း


**အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိလိုပါက Website www.mmu.edu.mm ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၈၁၃၈၀၇၇၊ ၀၉-၇၉၈၁၈၄၃၃၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

(တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔)


 Source: ျမန္မာ့အလင္း

 

News Read 2014 times