ဆယ္တန္းရမွတ္ (၄၀၀) ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား မႏၱေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

ဆယ္တန္းရမွတ္ (၄၀၀) ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား မႏၱေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ


၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးရွိ မည္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း စာစစ္ဌာနမ်ား တြင္မဆုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၀၀) ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

၂။ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကို (၆၅) မွတ္ႏွင့္ အထက္ရရွိၿပီး စုစုေပါင္း ရမွတ္ (၄၀၀) ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

၃။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ တည္ဆဲႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ မိမိကိုင္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္ (ႏုိင္) (ျပဳ) (ဧည့္) ကို

အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပ၍ မိတၱဴမ်ားကိုလည္း ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

၄။ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲကို ၁.၈.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေျဖဆုိၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆုိသူ၏ ဘာသာစကား အထုံ၀ါသနာပါမႈကို စစ္ေဆးေသာ ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္မည္။

၅။ ၀င္ခြင့္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ (၂) ခု စလုံး၏ ရမွတ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ဆုံးျဖတ္မည္၊ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္း မူရင္းကို မပ်က္မကြက္ (မပ်က္မကြက္)ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

၆။ ၀င္ခြင့္ကို ဦးစားေပးဘာသာရပ္ (၃) ခုအထိ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိမည္။

၇။ ၀င္ခြင့္လက္ခံႏိုင္သည့္ ပထမဦးစားေပးဘာသာရပ္၏  လက္ခံႏိုင္သည့္ ဦးေရထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ဒုတိယ ဦးစားေပးဘာသာရပ္၏ ဆက္လက္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္မည္။

READ - ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၈။ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၁၅.၆.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မွစ၍ မႏၱေလးႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသုိလ္တြင္ ထုတ္ယူၿပီး ၁၅.၇.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထား၍ မႏၱေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သို႔

တုိက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၉။မႏၱေလးႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသုိလ္တြင္ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရပါက တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ဆုံးရႈံးမႈမျဖစ္ရန္အတြက္ အျခားတကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔  တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္  တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ လမ္းညႊန္ပါအတုိင္း တကၠသိုလ္

၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္ရုံးခြဲ) သို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၁၀။ ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို ၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မႏၱေလးႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသုိလ္တြင္ ေၾကညာမည္။

၁၁။ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းကို ၁၆.၈.၂၀၁၈ ရက္မွ ၁၂.၉.၂၀၁၈ ရက္ေန႕ထိ မႏၱေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္တြင္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက မႏၱေလးႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသုိလ္၏ ၀၉-၃၃၀၃၉၉၇၇၊ သင္တန္းေရးရာဌာန ၀၂-၄၀၆၁၄၀၂ သို႔ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

 ၀င္ခြင့္လက္ခံမည့္ဦးေရ

(၁) တရုတ္ဘာသာ    - ၅၀ ဦး

(၂) အဂၤလိပ္ဘာသာ    - ၆၀ ဦး

(၃) ျပင္သစ္ဘာသာ    - ၅၀ ဦး

(၄) ဂ်ာမန္ဘာသာ    - ၅၀ ဦး

(၅) ဂ်ပန္ဘာသာ    - ၇၀ ဦး

(၆) ကိုရီးယားဘာသာ    - ၅၀ ဦး

(၇) ရုရွားဘာသာ    -၅၀ ဦး

(၈) ထုိင္းဘာသာ    - ၅၀ ဦး

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: mufl

News Read 6058 times