စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ အေကာင္းဆံုး ပုဂၢလိက ေက်ာင္းႀကီး၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ အေကာင္းဆံုး ပုဂၢလိက ေက်ာင္းႀကီး၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး ပုဂၢလိကေက်ာင္းၾကီး စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရံုသာမက Asia One People’s Choice Award ဆုကို ၄ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ရရွိထားသည့္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံရွိ Kaplan Higher Education Academy ၏ Kaplan’s Info & Admissions Day ကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မတ္လ (၉) ရက္၊ စေနေန႔၊ မနက္ ၁၀း၃၀ မွ ညေန ၄း၃၀ ထိ AT&S (ႏိုင္ငံတကာပညာ ေရး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ) အေဆာင္-၅၊ အခန္း-၄၊ MICT Park၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ Kaplan သည္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ သက္သာစြာျဖင့္ရယူႏုိင္သည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ာျဖင့္း သင္ၾကားေပးေနသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

Kaplan သည္ ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုးစာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်၏ Murdoch University၊ အဂၤလန္၏ Royal Holloway University ၊ Northumbria University၊ University of Essex ၊ University of Portsmouth ၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၏ University College Dublin (UCD) တို႔ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ား ကိုလည္း ေပးအပ္ လ်ွက္ရွိပါသည္။

ျမန္မာ ၁၀တန္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ ၿပီးထားသူမ်ားအတြက္ (၈) လအတြင္း ဒီပလိုမာဘြဲ႕ ရယူႏိုင္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္း ၊ HNDၿပီးဆံုးထားသူမ်ားသည္ ၁၂ လ (သို႔မဟုတ္) ၁၆ လ တက္ေရာက္အတြင္း ဘြဲ႕ဒီဂရီ ရႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ အိုင္ယာ လန္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို ၁၆ လ (သို႔) ၂၄ လ တက္ရံုျဖင့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရွိႏိုင္မည့္လမ္း ေၾကာင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ ဒီဂရီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို (၁) ႏွစ္ အတြင္း ရယူႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႕ဒီဂရီရယူလိုသူမ်ားအတြက္ Kaplan ဒီပလိုမာ (၈) လ မွတဆင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Business and Hotel Management School တြင္ စာေတြ႕ (၆) လ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ (၆) လ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးသည့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီအေၾကာ္ငးကိုလည္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

Kaplan ေက်ာင္းတြင္ စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စာရင္းကိုင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား၊ လူမႈေရးသိပၸံ ၊ ဥပေဒ ပညာရပ္ အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုကို တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သီးသန္႔ (Single Major) သင္ယူျခင္းအျပင္ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္သင္ၾကား ေပးသည့္ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုတြဲ (Double Major) ကို ေရြးခ်ယ္ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေန႔တြင္ ေက်ာင္းအပ္ ႏွံပါက ေလယာဥ္လက္မွတ္ ( 1 way Ticket) ေပးျခင္း၊ ပညာေရး အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အခမဲ့ ႏိုၾတီျပန္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။

AT&S (ႏိုင္ငံတကာပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ) အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ (ခ္)၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္း (၀၁-၆၅၂၃၂၀၊၀၉-၅၀၆၂၁၆၁၊ ၀၉-၇၇၇၂၂၃၂၂၅) မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

News Read 883 times