ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားလိုလ်ွင္

ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားလိုလ်ွင္

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

 

(၁၉၉၇) ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 

** သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္မ်ား**

- တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ () ခုရွိပါသည္။

-အဂၤလိပ္၊ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွား၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ ထိုင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါသည္။

- ေလးႏွစ္တက္ေရာက္ရပါမည္။

- ဝိဇၨာဘြဲ႔၊ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔ မ်ားကိုေပးအပ္ပါမည္။

 

** ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား**

-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၀၀) ႏွင့္အထက္ရရွိသူမည္သူမဆို ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

- ဦးစားေပးဘာသာရပ္ () ခုအထိ ေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

- အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ (၆၅) မွတ္ႏွင့္ အထက္ရရွိရပါမည္။

 

** ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာမ်ားအေၾကာင္း**

- အခ်ိန္ပိုင္းဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား

- အခ်ိန္ျပည့္ဘာသာေဗဒ သင္တန္းမ်ား (၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာႏွင့္ Certificate သင္တန္းမ်ား)

- Diploma China Studies () ႏွစ္

- Diploma in International Relations ()

- Certificate in Interpretation Course (English) ()

- Certificate in French Translation and Interpretation ()

 

Read More: ေဆးဝါးတကၠသိုလ္ မႏၱေလး ပါရဂူသင္တန္း၊ မဟာသိပၸံသင္တန္း ေခၚယူျခင္း

 

** ယခုႏွစ္တြင္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားပါသည္။**

 

**ေနာက္ဆံုးေလ်ွာက္ထားရမည့္ေန႔မွာ (၂၄--၂၀၁၉)

 

Source: Internet Journal

 

News Read 1684 times