ပညာေရးေကာလိပ္၀င္ခြင့္မ်ား ဇူလိုင္လလယ္တြင္ ေခၚယူမည္

ပညာေရးေကာလိပ္၀င္ခြင့္မ်ား ဇူလိုင္လလယ္တြင္ ေခၚယူမည္

 

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာေရးေကာလိပ္၀င္ခြင့္အတြက္ ယခုဇူလိုင္လလယ္တြင္ ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

 

ပညာေရးေကာလိပ္၀င္ခြင့္မ်ားကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာထဲမွာထည့္ၿပီး ေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။

 

ယခုႏွစ္အတြက္ ပညာေရးေကာလိပ္၀င္ခြင့္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၇၀၀၀ ခန္႕ကို ေခၚယူမည္ ျဖစ္သည္။

 

READ - စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္

 

ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားသို႕၀င္ခြင့္ျပဳရမွတ္မွာ တစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္းမတူဘဲ ကြဲျပားႏိုင္ၿပီး မႏၱေလး၊ ပခုကၠဴပညာေကာလိပ္တုိ႕၏ ၀င္ခြင့္ျပဳအနိမ့္ဆုံးအမွတ္မွာ ၄၅၀ ႏွင့္အထက္ ရွိကာ ၀င္ခြင့္ျပဳရမွတ္မွာ ျမင့္မားေလ့ရွိၿပီး အျခားနယ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ပညာေရးေကာလိပ္၀င္ခြင့္ျပဳရမွတ္မွာ နိမ့္ေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၄ ခုရွိၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္သင္ေကာလိပ္အဆင့္မွ ေလးႏွစ္သင္ ဒီဂရီေကာလိပ္အဆင့္သို႕ တုိးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္၊ မႏၱေလးပညာေရးေကာလိပ္၊ ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္၊ ပုသိမ္ပညာေရးေကာလိပ္၊ လားရႈိးပညာေရးေကာလိပ္တုိ႕ကို ေလးႏွစ္သင္ ဒီဂရီေကာလိပ္အဆင့္သို႕ စတင္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လ်ာထားသည္။

 

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

News Read 6959 times