တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္၊ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ

တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္၊ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ

University Canada West ၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံ အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာ ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မတ္လ ၂၃ ရက္ (စေနေန႔)၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ေန႔လည္ (၁) နာရီ မွ (၃) နာရီ အထိ AT&S (Oversesa Education Services) အေဆာင္-၅၊ အခန္း-၄၊ MICT Park၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္္တြင္ UCW ၏ ေက်ာင္းတာဝန္ခံျဖစ္သူ Ms.Thinzar Mon မွေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ South East Asia Regional Grant ကို ကေနဒါ ေဒၚလာ 18000 အထိေလ်ာက္ထားတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

University Canada West (UCW) သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ ေတာ္ျဖစ္ေသာ Vancouver ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္အေျခခ်ေန ထိုင္လိုသူမ်ား အတြက္ အထူး သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ား အတြက္ ACBSP၏ အသိမွတ္ျပဳရရွိထားျခင္း၊ BC Transfer System (BCCAT) အသင္း၏ အသင္း၀င္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Associate of art (AA) program မွတဆင့္ UCW အျပင္ အျခား British Columbia Institutions မ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ MBA ဘာသာရပ္အတြက္ ကေနဒါႏိုင္ငံပညာေရး အဖြဲအစည္း ၏ Trademark Edu Canada ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။

MBA with Marketing, Financial, or Leadership Management, AA, BCom, BA (Business Communication), ဘာသာရပ္မ်ား ကို ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာစြာျဖင့္ တက္ေရာက္ျပီးPost Graduate Work Permit ကို (၃) ႏွစ္ ရရွိရန္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါသည္။

UCW မွဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရွိသူမ်ား၏ ၉၁% သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အလုပ္အကိုင္ရရွိၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္လ်ွက္ ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လိႈင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္း (၀၁-၆၅၂၃၂၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၉၄၉ )သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

News Read 1121 times