တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေလ်ွာက္ထားျခင္း

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေလ်ွာက္ထားျခင္း

ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ အထူးျပဳဘာသာမ်ားပို႔ခ်သည့္ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ေန႔သင္တန္းမွ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ အထူးျပဳဘာသာမ်ားပို႔ခ်သည့္ အျခားတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ေန႔သင္တန္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေလ်ွာက္ထားျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ မိမိအားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပထမအရစ္ သတ္မွတ္ေၾကးမ်ား မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းမွတ္ပံုတင္၍ တက္ေရာက္ၾကရပါမည္။

 

ထူးျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ မိမိပထမဝင္ခြင့္ရသည့္ ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ အထူးျပဳဘာသာမ်ားပို႔ခ်သည့္ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မွ ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ အထူးျပဳဘာသာမ်ား ပို႔ခ်သည့္ အျခားတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ တစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ သင္ၾကားလိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

** မိဘမ်ားသည္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တာဝန္အရ ေျပာင္းေရြ႕ရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ေျပာင္းေရြ႕ရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ေလ်ွာက္ထားလ်ွင္ မိမိပထမဝင္ခြင့္ရသည့္ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္တြင္ ပထမအရစ္ သတ္မွတ္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္သို႔ တိုက္ရိုက္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

** အျခားအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားခြင့္ ေလ်ွာက္ထားလိုလ်ွင္ မိမိဝင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္တြင္ ပထမအရစ္ သတ္မွတ္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းမွတ္ပံုတင္ၿပီး မိမိတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္/ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားလိုသည့္ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ကို ေဖာ္ျပရပါမည္။

 

Read More>>>>> ဒဂံုတကၠသုိလ္ အေဝးသင္ပထမႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ စာစဥ္လက္ခံရက္ကိုတိုးေပးမည္

 

** ေက်ာင္းေျပာင္းေလ်ွာက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းကို (၁၃-၁၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္မွ ေလ်ွာက္ထားပါက လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားခြင့္ျပဳမိန္႔အရမီ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေလ်ွာက္ထားေသာ္လည္း စိစစ္ေရးအဖြဲ႔၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။

 

(တကၠသုိလ္လမ္းညႊန္မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

 

News Read 4295 times