ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေခၚယူေနေသာ သင္တန္းမ်ား

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေခၚယူေနေသာ သင္တန္းမ်ား

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဓာတုေဗဒ၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒဌာန၊ သတၱေဗဒဌာနႏွင့္ ရုကၡေဗဒဌာန မ်ားပူးေပါင္း၍ Certificate in food Technology Course သင္တန္းအမွတ္စဥ္ () ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဓာတုေဗဒဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

**သင္တန္းဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္း

တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီး စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ

 

**သင္တန္းကာလ

()

 

**သင္တန္းအခ်ိန္

နံနက္ () နာရီမွ () နာရီထိ (တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔)

နံနက္ () နာရီမွ ညေန () နာရီထိ (တနဂၤေႏြ)

 

**သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ရက္

၁၇--၂၀၁၉ ရက္

 

**သင္တန္းတက္ေရာက္လိုေသာ သင္တန္းသား/သူမ်ားသည္ ၈--၂၀၁၉ ရက္နံနက္ () နာရီမွစ၍ ေအက္ပါ Website Link တြင္ ဝင္ခြင့္ပံုစံျဖည့္စြက္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

(https://www.uy.edu.mm./food-training/)

 

**ဦးစြာေရာက္ရွိၿပီး ျပည့္စံုေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္အတိုင္း သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္သည္အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

**သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဓာတုေဗဒဌာနတြင္ ၁၄--၂၀၁၉ ရက္ ညေန () နာရီတြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ပါမည္။

 

**အမည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ လူကုိယ္တိုင္လာေရာက္၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

 

News Read 834 times