ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းသား (၂၀၀) ေလ့က်င့္သင္ၾကားမည္

ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းသား (၂၀၀) ေလ့က်င့္သင္ၾကားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္က ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား (၂၀၀) ကိုေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းယင္းေကာလိပ္မွ သိရပါသည္။

 

အဆိုပါ ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသင္တန္းဝင္ခြင့္အေနႏွင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို အနည္းဆံုးအမွတ္ (၄၁၀)ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေဇာ္လြင္ဦးက ေျပာသည္။

 

ေရေၾကာင္းလ်ွပ္စစ္နည္းပညာအရာရွိေလာင္း သင္တန္းက လာမယ့္ ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္မယ့္ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ကို ထပ္တိုးၿပီးဖြင့္လွစ္ရတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ျပည္ပသေဘၤာကုမၸဏီေတြက သူတို႔သေဘၤာေပၚမွာ ထမ္းေဆာင္ဖို႔အတြက္ ေရေၾကာင္းလ်ွပ္စစ္အရာရွိေတြကုိ ေတာင္းဆိုတဲ့အတြက္ ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္ရတာပါ" ဟုင္းကဆိုပါသည္။

 

Read More:>>>> ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ စာစီစာကံုးေရးသားနည္း

 

၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းအရာရွိေလာင္း (၉၀) ဦး၊ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာအရာရွိေလာင္း (၉၀) ဦးႏွင့္ ေရေၾကာင္းလ်ွပ္စစ္နည္းပညာအရာရွိေလာင္း (၂၀)ဦး စုစုေပါင္း (၂၀၀)ဦးကို လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ () ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ေကာလိပ္မွ အရာရွိေလာင္း၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ၾသဂုတ္ () ရက္မွ (၃၀) ရက္ထိလက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၂၀) ႏွစ္ထက္မေက်ာ္လြန္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

Source: The Voice

 

News Read 884 times