CHRD စေန၊တနဂၤေႏြ သင္တန္း ေခတၱရပ္နားျခင္းႏွင့္ နာရီျဖည့္စြက္သင္ၾကားျခင္း

CHRD စေန၊တနဂၤေႏြ သင္တန္း ေခတၱရပ္နားျခင္းႏွင့္ နာရီျဖည့္စြက္သင္ၾကားျခင္း

ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၏ CHRD (စေန၊တနဂၤေႏြ) အမွတ္စဥ္ (၆၄) သင္တန္းမ်ားအား Nat-Test Exam ႏွင့္ JLPT,2019 Exam မ်ားက်င္းပရန္ ရွိသည့္အတြက္ (၁၅--၂၀၁၉) (၁၆--၂၀၁၉) (--၂၀၁၉)(--၂၀၁၉) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေခတၱရပ္နား၍ သင္တန္းကာလအတြင္း က်န္ရွိသည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ရက္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သတ္မွတ္နာရီျပည့္မီေစေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္သင္ၾကားေပးနိုင္ပါရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ သင္တန္းသားမ်ား အခ်ိန္မီသိရိွေစနိုင္ေရး ထပ္ဆင့္ႏႈိးေဆာ္ေပးနိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

 

ေန႔ရက္

အခ်ိန္

၂၂--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၄၅)

၂၃--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၄၅)

၂၉--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၄၅)

၃၀--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၄၅)

၁၃--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၃၀)

၁၄--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၃၀)

၂၀--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၃၀)

၂၁--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၃၀)

၂၇--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၃၀)

၂၈--၂၀၁၉

နံနက္ ()နာရီမွ (၁၂း၃၀)

 

Read More: သမဝါယမတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ႏွင့္ WISE College တို႔ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

 

Source: Yangon University of Foreign Languages

 

 

News Read 505 times