သမဝါယမတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ႏွင့္ WISE College တို႔ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

သမဝါယမတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ႏွင့္ WISE College တို႔ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

သမဝါယမတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ႏွင့္ WISE College တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Business Management Diploma သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေလ်ွာက္လႊာမ်ားစတင္ေခၚယူေနပါသည္။

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Business Management Diploma သင္တန္းမာ်းကို စာရင္းေပးသြင္း အပ္ႏွံနိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

 

**Business Management Higher Diploma

**Business Management Advanced Diploma

 

- Business Management Higher Diploma သင္တန္းမ်ားကို အသက္ (၁၆) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုတြင္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ာ၊ ဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား တက္ေရာက္နိင္ပါသည္။

 

- သင္တန္းမ်ားကို အပတ္စဥ္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

- ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးပါက သမဝါယမတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ႏွင့္ WISE College တို႔ပူးေပါငး္ေပးအပ္ေသာ Diploma လက္မွတ္ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

-ထူးခ်ြန္စြာေအာင္ျမင္သူမ်ားကို On Job Training (OJT) ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူ ရွာေဖြေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More:မယ္ေခြ၏ "လက္ေဆာင္" ကဗ်ာကို ဒသမတန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမည္

 

- သင္တန္းေၾကးကို () (သို႔) (၁၂) လ အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။

 

**ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္အထားမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ () စံု၊ ဓာတ္ပံု () ပံုတို႔ႏွင့္တကြ WISE College တြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံနိုင္ၿပီး (၂၉--၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

WISE College: (1009 A/B),၁၀ လႊာ၊ ယုဇနတာဝါ၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၁၁၅၄၈၆၂၊ ၀၉-၂၅၃၅၂၈၅၂၀

 

 

Source: WISE College

 

News Read 723 times