ပညာေရးဘြဲ႕စာေပးစာယူ (၂)ႏွစ္ သင္တန္း (ပထမႏွစ္) အတြက္ ေလၽွာက္လႊာေခၚျခင္း

ပညာေရးဘြဲ႕စာေပးစာယူ (၂)ႏွစ္ သင္တန္း (ပထမႏွစ္) အတြက္ ေလၽွာက္လႊာေခၚျခင္း

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင္ႏွစ္ ပညာေရးဘြဲ႕စာေပးစာယူ (၂)ႏွစ္ သင္တန္း (ပထမႏွစ္)အတြက္ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင္ႏွစ္၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ပညာေရးဘြဲ႕စာေပး စာယူ (၂)ႏွစ္သင္တန္း (ပထမႏွစ္)အတြက္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိသည္ -

(၁) ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ား

(က) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပညာေရးသုေတသန စီမံကိန္းႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန တို႔ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထက္တန္းျပ၊ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္၊ အလယ္တန္းျပအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန သူမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းျပ(သို႔မဟုတ္) အလယ္တန္းၿပ လစာႏွုန္းတူ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ နည္းျပ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိသည္။

(ခ) ပညာေရးေကာလိပ္ နည္းျပ၊ အထက္တန္းျပႏွင့္ လစာႏွုန္းထားတူညီသည့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဒု-ဦးစီးမွဴးမ်ား၊ ဒု-ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္ PGDMAဘြဲ႕ရ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ ေရးမွဴး မ်ားသည္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက္တြင္ စုစုေပါင္းသင္ၾကားေရး လုပ္သက္အနည္းဆုံး(၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(ဂ) အလယ္တန္းျပ (သို႔မဟုတ္) မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ လစာႏွုန္းထားတူညီသည့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဒုလ/ထႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ PGDMA ဘြဲ႕ရ လ/ထကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ေဆာင္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ရက္၌ စုစုေပါင္းသင္ၾကားေရးလုပ္သက္ အနည္းဆုံး (၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(ဃ) ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီး ပညာေရးဘြဲ႕ (B.Ed)မရရွိေသးသူျဖစ္ရမည္။

(င) အျခားသင္တန္းတစ္ခုခုသို႔တက္ေရာက္ေနသူမျဖစ္ေစရ။

(၂) ေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း

(က) အထက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ားသည္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေလၽွာက္လႊာပုံစံမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားတြင္ရယူၿပီး သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားသို႔ ၂၆-၁၂-၂၀၁၈ရက္ ေနာက္ဆုံး ထား၍ ေလၽွာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းရမည္။

(ခ) ေလၽွာက္လႊာစတင္နိုင္ေသာရက္ ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ရက္

(ဂ) ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရး မွဴး႐ုံးမ်ားသို႔ ၂၆-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလၽွာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းရမည္။

(၃) အထူးျပဳဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္ေလၽွာက္ထားျခင္း

(က) ပညာေရးဘြဲ႕ (B.Ed) စာေပးစာယူသင္တန္းသည္ (၂)ႏွစ္သင္တန္းသာျဖစ္သျဖင့္ ဘာသာရပ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သင္ျပနည္း ကၽြမ္းက်င္မႈ တို႔အတြက္ အထူးျပဳဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆို သင္ယူခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

(ခ) ေလၽွာက္ထားသူ၏ မူလဘြဲ႕ ရဘာသာရပ္ကို သင္ယူလိုသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္အျဖစ္ ေလၽွာက္ထားရန္ျဖစ္သည္။ မူလဘြဲ႕ ရဘာသာရပ္ႏွင့္ သင္ယူလိုသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ကိုက္ညီမွု မရွိပါက ေလၽွာက္လႊာအား လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

(ဂ) စိတ္ပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ ဥပေဒပညာ၊ အေရွ႕တိုင္းပညာစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိထားသူသည္ အဂၤလိပ္စာ/ျမန္မာစာ/ သခၤ်ာ(သို႔မဟုတ္)ဝိဇၨာဘာသာရပ္ တစ္ခုခုကို သင္ယူလိုသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္အျဖစ္ ေလၽွာက္ထားရန္ျဖစ္သည္။

(ဃ) ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအထူးျပဳဘာသာရပ္၏ တကၠသိုလ္ပညာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္သင္ရိုးအထိ ေလ့လာရန္ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မွုကို (၃)နာရီ ေမးခြန္းျဖင့္ ေရးေျဖစစ္ေဆးမည္။

* ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ မွအပ က်န္ဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျဖဆိုရမည္။ *

(၄) လုပ္သက္ႀကီးစဥ္အုပ္စုျဖင့္ တက္ေရာက္နိုင္ရန္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ား

(က) ပညာေရး(B.Ed)ဘြဲ႕မရေသးေသာ သင္ၾကားေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အထက္တန္းျပမ်ား၊ အလယ္တန္းျပမ်ား၊ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားျဖစ္ရမည္။

(ခ) ေလၽွာက္ထားသူသည္ အလယ္တန္းျပႏွင့္ အထက္ရာထူးတြင္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ရက္၌ လုပ္သက္အနည္း(၁၀)ႏွစ္ရွိရမည္။

(ဂ) ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္မွသာ လုပ္သက္ႀကီးစဥ္ အုပ္စုအတြက္ သင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္မည့္ဦးေရအခ်ိဳးအတိုင္းပညာေရးဘြဲ႕ စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္။

(၅) ေရြးခ်ယ္ေရးမွဴးမ်ား

(က)ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဆရာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဘာသာရပ္လိုအပ္ခ်က္တို႔ေပၚမူတည္၍ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲရမွတ္မ်ား နည္းတန္းစီဇယားျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္။

(ခ) လုပ္သက္ႀကီးစဥ္အုပ္စုမွ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဆရာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဘာသာရပ္လိုအပ္ခ်က္တို႔အေပၚမူတည္၍ ဝင္ခြင့္ | စာေမးပြဲရမွတ္မ်ား/နည္း တန္းစီဇယားအရ ဦးေရအခ်ိဳးအတိုင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္။

(၆) စာစစ္ဌာနမ်ား။ ေအာက္ပါၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စာစစ္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္ -

(က) ဘားအံၿမိဳ႕      (ည) သံတြဲၿမိဳ႕

(ခ) ထားဝယ္ၿမိဳ႕     (ဋ) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕

(ဂ) ၿမိတ္ၿမိဳ႕           (ဌ) ပုသိမ္ၿမိဳ႕

(ဃ) ပဲခူးၿမိဳ႕           (ဍ) ဟသၤာတၿမိဳ႕

(င) ေတာင္ငူၿမိဳ႕      (ဎ) ဖ်ာပုံၿမိဳ႕

(စ) ျပည္ၿမိဳ႕            (ဏ) ေျမာင္းျမၿမိဳ႕

(ဆ) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕  (တ) လပြတၱာၿမိဳ႕

(ဇ) စစ္ေတြၿမိဳ႕         (ထ) မအူပင္

(ဈ) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕   (ဒ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

(၇) ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမည့္အစီအစဥ္

(က) ေန႔ရက္ -၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)

(ခ) အခ်ိန္ -နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ

(၈) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ဌာနမွဴး (သင္တန္းေရးရာဌာန) ၀၉-၉၇၉၆၀ ၂၉၀၇၊ ၀၁-၅၂၆၉၃၇၊ ဌာနခြဲမွဴး (ပညာေရးဘြဲ႕စာေပးစာယူသင္တန္းဌာန)၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၉-၇၉၅၄၁၁၀၂၂၊ ၀၁-၅၃၄၃၄၀)တို႔တြင္ စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။

source: ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္

News Read 3519 times