စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ၊ပထမႏွစ္ သင္တန္းသားသစ္မ်ားေခၚယူျခင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ၊ပထမႏွစ္ သင္တန္းသားသစ္မ်ားေခၚယူျခင္း

၁။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါၿမိဳ႕မ်ားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံမ်ားတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

၂။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူသည္ ()ႏွစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးခြ်န္ပါက ေရးဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသုိလ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၃။ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုရပါမည္။

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရပါမည္။

() အေျခခံပညာအထက္တန္းကို ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒဘာသာရပ္တြဲျဖင့္ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ၿပီး ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ (၃၀--၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၂၂) ႏွစ္ထက္မႀကီးရပါ။

 

၄။ ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ (သို႔) Agricultural Science, the first tender for new studentsၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ကိုယ္လက္အဂၤါက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ဆရာဝန္၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္အတြက္ ေနာက္ဆံုးပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲရမွတ္စာရင္း (မူရင္းမ်ား)၊ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေလ်ွာက္ထားသူ၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမိတၱဴမ်ားကို ပူးတြဲလ်က္ (၃၀--၂၀၁၉) ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

**သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား၊ မျပည့္စံုေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။**

 

Read More: ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္မတိုင္ခင္ ေလ်ွာက္ထားေပးရန္

 

၅။ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို အထက္္္ေဖာ္ျပပါ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံမ်ားတြင္ ဝယ္ယူေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

 

၆။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက တယ္လီဖုန္းအမွတ္ (၀၆၇-၄၁၀၅၇၉၊ ၀၆၇-၄၁၀၅၈၈) သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

 

 

စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ- ေနျပည္ေတာ္(ပ်ဥ္းမနား)၊ သထံု၊ ေျမာင္းျမ၊ ေရႊဘို၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴ၊ သာယာဝတီ၊ ထားဝယ္၊ ဟဲဟိုး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဒီးေမာ့ဆို၊ ဇြဲကပင္(ဘားအံ)၊ လံုပီး (ဖလမ္း)၊ ေက်ာက္ေတာ္

(စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန)

(စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန)

 

Source; University News

 

News Read 1449 times