စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံတက္ေရာက္ရန္ လမ္းညႊန္

စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံတက္ေရာက္ရန္ လမ္းညႊန္

 

စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ - (ေနျပည္ေတာ္ (ပ်ဥ္းမနား)၊ သထုံ၊ ေျမာင္းျမ၊ ေရႊဘုိ၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴ၊ သာယာ၀တီ၊ ထား၀ယ္၊ ဟဲဟုိး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဒီးေမာဆို၊ ဇြဲကပင္(ဘားအံ)၊ လုံပီး (ဖလမ္း)၊ ေက်ာက္ေတာ္)။

၂။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံသို႕ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူသည္ (၃) ႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးခြ်န္ပါက ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံသို႕ တက္ေရာက္ရန္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၃။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရပါမည္ -

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္၊

(ခ) အေျခခံပညာအထက္တန္းကို ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ ဘာသာရပ္အတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ (၃၁.၈.၂၀၁၈) ရက္တြင္ အသက္ (၂၂) ႏွစ္အထက္ မႀကီးရ။

၄။ ေလွွ်ာက္လႊာနွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာ(သို႕) ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ရဲ႕တပ္ဖြဲ႕စခန္းတုိ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊

- စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ကိုယ္လက္အဂၤါက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္၏ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း၊

- စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္အတြက္ ေနာက္ဆုံးပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓာတ္ပုံေပၚတြင္ ရုံးတံဆိပ္ရိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေထာက္ခံခ်က္ (မူရင္း)

- တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ရမွတ္စာရင္း (မူရင္း)၊

- မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴမ်ား၊

- အိမ္ေထာင္စုဇယားမိတၱဴမ်ား

- ေနာက္ခံအနီေရာင္ျဖင့္ ေက်ာင္း၀တ္စုံလုိင္စင္ဓာတ္ပုံ (၂၀) ပုံ တို႕ကို ပူးတြဲလ်က္ ၃၁.၈.၂၀၁၈ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံသို႕ တုိက္ရုိက္ေပးပို႕ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၅။ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အထက္ေဖာ္ျပပါ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

၆။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဖုန္း ၀၆၇-၄၁၀၅၇၉၊ ၀၆၇-၄၁၀၂၉၆ တို႕သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

 

News Read 5529 times