ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္း

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္း

အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ အသံုးျပဳေရးႏွင့္ အက်ိဳးရွိရွိ သံုးစြဲႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာဆိုင္ရာသင္ရိုးမ်ားကို အေျခခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တယ္လီေနာ ျမန္မာႏွင့္ Plan International တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ေနေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရပါသည္။

 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၊ ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ က်င္လည္မႈစီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ားကို Digital Literacy Online Safety ႏွင့္ Resilience တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသံုးျပဳမႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ယခုစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္လူမႈစီးပြားတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို က်ြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ၾသဂုတ္(၁၉)ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ယင္းအစီအစဥ္ညိွႏႈိင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

တယ္လီေနာျမန္မာမွ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ အင္တာနက္အစီအစဥ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ခိုးယူခံရျခင္း၊ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ျခင္း၊ အြန္လိုင္းေပၚ လိမ္လည္ရင္းႏွိးမႈရယူျခင္း၊ အမုန္းစကား၊ ညစ္ညမ္းစာႏွင့္ ပံုမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ သတင္းတု၊ ပို႔စ္ပတင္ခင္ စဥ္းစားပါ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳေရးဆိုင္ရာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သင္ရိုးမ်ားကို အစိုးရ၏ ပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ေရး ညွိႏႈိင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

 

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသား၊လူငယ္မ်ားသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ရန္ အင္တာနက္က်ြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာကိုတတ္ေျမာက္ထားရန္ အေရးႀကီးသည့္အျပင္ လူမႈစီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

Read More:>>>> လက္မွတ္မဲ့ ဆရာ/ဆရာမ(၂) ေသာင္းခြဲေက်ာ္ကိုစာေပးစာယူသင္တန္းေပးမည္

 

အဆိုပါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သင္ရိုးကို မည္သည့္အတန္းမွစတင္၍ သင္ၾကားေပးမည္ကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာထံမွ သိရပါသည္။

 

ယင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာလူငယ္ () သိန္းေက်ာ္ကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရာတြင္ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳရာတြင္ သံုးစြဲသူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ ျမန္မာထံမွ သိရပါသည္။

 

(Ministry of Education)

(www.edge.com.mm)

 

Education Read 392 times