ႏိုင္ငံတကာထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ားအေၾကာင္း တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

ႏိုင္ငံတကာထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ားအေၾကာင္း တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

IGCSE ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး Grading အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာထိပ္တန္းတကၠသုိလ္မ်ားအေၾကာင္း တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္ (၁၇)ရက္၊ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ() နာရီ AT&S ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

IGCSE ေျဖဆိုၿပီးသူမ်ား Grading အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍ ေလ်ွာက္ထားတက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ႏိုင္ငံ၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ IGCSE O Level ၿပီးဆံုးထားၿပီး A Level ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ University Foundation ProgramInternational Student Pathway Program မ်ားအေၾကာင္း၊ IGCSE ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တကၠသုိလ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ IGCSE A Level ႏွင့္ University Foundation Program မ်ား၏ အားနညး္ခ်က္၊ အားသားခ်က္မ်ား၊ အေမရိကန္တကၠသုိလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရာတြင္လည္း SAT/ACT မလိုဘဲ တကၠသုိလ္ပထမႏွစ္သို႔ တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ International Year One Program မ်ား၊ အေမရိကန္ေကာလိပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားသို႔တက္ေရာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္သိရွိထားသင့္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ထားႏိုင္မည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ထားသင့္တာေတြကို ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More:>>> ဒါြဒႆမတန္း ၿပီးေျမာက္သူမ်ား ပံုမွန္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို မျဖစ္မေန ေျဖဆုိရမည္

 

ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ AT&S ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၅၂၃၂၀၊ ၀၉-၅၀၆၂၁၆၁၊ ၀၉-၇၇၇၂၂၃၂၂၅ သို႔ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

 

Source: Internet

 

Education Read 340 times