ေမဂ်ာႏွင့္ တကၠသုိလ္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား ေကာလိပ္မ်ား စာရင္း

ေမဂ်ာႏွင့္ တကၠသုိလ္  ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား ေကာလိပ္မ်ား စာရင္း

ေမဂ်ာ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္အရ တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ တကၠသုိလ္မ်ား ေကာလိပ္မ်ား စာရင္းကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

၁။ အဏၰ၀ါသိပံၸ း
ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္၊ ပုသိမ္ တကၠသုိလ္၊ ၿမိတ္ တကၠသုိလ္၊ စစ္ေတြ တကၠသုိလ္

၂။ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ
ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပုိင္း တကၠသုိလ္

၃။အားကစားပညာ
ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္

၄။ ဘူမိေဗဒ
ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္၊ ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ မေကြး တကၠသုိလ္၊ ပုသိမ္ တကၠသုိလ္၊ စစ္ေတြ တကၠသုိလ္၊ မုံရြာ တကၠသုိလ္၊ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ငူ တကၠသုိလ္၊ ျပည္ တကၠသုိလ္၊ ထား၀ယ္ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပုိင္း တကၠသုိလ္၊ မိတိၳလာ တကၠသုိလ္၊ ပခုကၠဴ တကၠသုိလ္၊ ေက်ာက္ဆည္ တကၠသုိလ္၊ ဟသၤာတ တကၠသုိလ္၊ ပင္လုံ တကၠသုိလ္၊ မအူပင္ တကၠသုိလ္၊ ဘားအံ တကၠသုိလ္၊ ကေလး တကၠသုိလ္၊ ၿမိတ္ တကၠသုိလ္၊ လိြဳင္ေကာ္ တကၠသုိလ္၊ လား႐ႈိး တကၠသုိလ္၊ က်ဳိင္းတုံ တကၠသုိလ္၊ ဗန္းေမာ္ တကၠသုိလ္၊ ပဲခူး တကၠသုိလ္၊ ေရႊဘုိ တကၠသုိလ္

၅။ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာ
ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ မုံရြာ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း တကၠသုိလ္

၆။ကြန္ပ်ဴတာသိပံၸ
ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္

၇။ ဥပေဒပညာ
ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္၊ ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ မေကြး တကၠသုိလ္၊ ပုသိမ္ တကၠသုိလ္၊ စစ္ေတြ တကၠသုိလ္၊ မုံရြာ တကၠသုိလ္၊ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ငူ တကၠသုိလ္၊ ျပည္ တကၠသုိလ္၊ ထား၀ယ္ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း တကၠသုိလ္၊
ပင္လုံ တကၠသုိလ္၊ ဘားအံ တကၠသုိလ္၊ လိြဳင္ေကာ္ တကၠသုိလ္၊ ဟားခါး ေကာလိပ္

၈။ စိတ္ပညာ
ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္၊ ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ မေကြး တကၠသုိလ္၊ ပုသိမ္ တကၠသုိလ္၊ စစ္ေတြ တကၠသုိလ္၊ မုံရြာ တကၠသုိလ္၊ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ငူ တကၠသုိလ္၊ ျပည္ တကၠသုိလ္၊ ထား၀ယ္ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း တကၠသုိလ္

၉။ ဒႆနိက
ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္၊ ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ မေကြး တကၠသုိလ္၊ ပုသိမ္ တကၠသုိလ္၊ စစ္ေတြ တကၠသုိလ္၊ မုံရြာ တကၠသုိလ္၊ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ငူ တကၠသုိလ္၊ ျပည္ တကၠသုိလ္၊ ထား၀ယ္ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပုိင္း တကၠသုိလ္၊ မိတိၳလာ တကၠသုိလ္၊ ပခုကၠဴ တကၠသုိလ္၊ ေက်ာက္ဆည္ တကၠသုိလ္၊ ဟသၤာတ တကၠသုိလ္၊ ပင္လုံ တကၠသုိလ္၊ မအူပင္ တကၠသုိလ္၊ ဘားအံ တကၠသုိလ္၊ ကေလး တကၠသုိလ္၊ ၿမိတ္ တကၠသုိလ္၊ လိြဳင္ေကာ္ တကၠသုိလ္၊ လား႐ႈိး တကၠသုိလ္၊ က်ဳိင္းတုံ တကၠသုိလ္၊ ဗန္းေမာ္ တကၠသုိလ္၊ ပဲခူး တကၠသုိလ္၊ ေရႊဘုိ တကၠသုိလ္၊ စစ္ကုိင္း တကၠသုိလ္၊ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္

၁၀။ ေရွးေဟာင္းသုေတသန
ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္

၁၁။ မႏုႆေဗဒ
ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္

၁၂။ အေရွ႕တုိင္းပညာ(ပါဠိ)
ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္၊ ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ မေကြး တကၠသုိလ္၊ ပုသိမ္ တကၠသုိလ္၊ စစ္ေတြ တကၠသုိလ္၊ မုံရြာ တကၠသုိလ္၊ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ငူ တကၠသုိလ္၊ ျပည္ တကၠသုိလ္၊ ထား၀ယ္ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပုိင္း တကၠသုိလ္၊ မိတိၳလာ တကၠသုိလ္၊ ပခုကၠဴ တကၠသုိလ္၊ ေက်ာက္ဆည္ တကၠသုိလ္၊ ဟသၤာတ တကၠသုိလ္၊ ပင္လုံ တကၠသုိလ္၊ မအူပင္ တကၠသုိလ္၊ ဘားအံ တကၠသုိလ္၊ ကေလး တကၠသုိလ္၊ ၿမိတ္ တကၠသုိလ္၊ လိြဳင္ေကာ္ တကၠသုိလ္၊ ပဲခူး တကၠသုိလ္၊ စစ္ကုိင္း တကၠသုိလ္

၁၃။ စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ သုတပညာ
ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္

၁၄။ ျမန္မာမႈပညာ
ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္

၁၅။ ႏ်ဴကလိယ႐ူပေဗဒ
ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္

၁၆။ အဏုဇီဝ
ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္၊ ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ မေကြး တကၠသုိလ္၊ ပုသိမ္ တကၠသုိလ္၊ စစ္ေတြ တကၠသုိလ္၊ မုံရြာ တကၠသုိလ္၊ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္၊ ျပည္ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္

၁၇။ ဇီ၀ဓာတုေဗဒ
ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္၊ ဒဂုံ တကၠသုိလ္၊ မေကြး တကၠသုိလ္၊ ပုသိမ္ တကၠသုိလ္၊ စစ္ေတြ တကၠသုိလ္၊ မုံရြာ တကၠသုိလ္၊ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္၊ ျပည္ တကၠသုိလ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္

၁၈။ ျမန္မာစာ ၁၉။ အဂၤလိပ္စာ ၂၀။ ပထ၀ီ ၂၁။ သမုိင္း ၂၂။ ဓာတုေဗဒ ၂၃။ ႐ူပေဗဒ ၂၄။ သခၤ်ာ ၂၅။ သတၱေဗဒ ၂၆။ ႐ုကၡေဗဒ ၂၇ ရသစာေပအေရးအသား
အမွတ္စဥ္ ၁၈ မွ ၂၇ အထိ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ဝိဇၨာသိပံၸဘာသာရပ္သင္ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္အားလုံး၌ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ဟားခါေကာလိပ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

ကုိးကားခ်က္ ။ ။ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ လမ္းၫႊန္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္)

edge.com.mm

Tips Read 4712 times