အေရးႀကီးသည့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ coding

အေရးႀကီးသည့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ coding

ထုိင္းႏုိင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းပညာေရး သင္ရုိးတြင္ တတိယဘာသာစကားအျဖစ္ coding ကုိ ထည့္သြင္းရန္ တြန္းအားေပးသြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ coding သည္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ပရုိဂရမ္ ေရးသားသည့္အခါ သုံးစြဲသည့္ ဘာသာစကားမ်ားကုိ စုရုံးသိမ္းက်ဳံး၍ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 

ဤသုိ႔ ေက်ာင္းစာသင္ရုိးတြင္ coding ဘာသာစကား ထည့္သြင္းျခင္းကုိ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄ တန္းမွ ၆ တန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံး မသင္မေနရ ျပ႒ာန္းၿပီး သင္ယူေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

စင္ကာပူ ပညာေရး coding မသင္မေနရ စတင္မည္

 

ထုိင္း ပညာေရး ဒု၀န္ႀကီး Kalaya Sophonpanich က ယခုလုိ coding သင္ေပးျခင္းသည္ သူမ၏ ေစတနာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါက သူငယ္တန္းမွ စ၍ သင္ျပလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 

Coding ကုိ တတိယဘာသာစကားအျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ အဂၤလိပ္စာက ပုိအေရးႀကီးသည္။ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈ ညံ့ေနလွ်င္ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး ထြန္းကားဖုိ႔ ခက္မည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အကယ္စင္စစ္ coding သည္ ဘာသာစကား တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာ မေကာင္းလည္း သင္၍ရသည္။ coding ကုိ သင္ယူတတ္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ အေခၚအေ၀ၚမ်ား၊ အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ ေ၀ါဟာရမ်ား တတ္သိသြားေစသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ျပဳသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

 

ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ တုိ႔၏ အေျခခံ ပညာေရးတြင္ မိခင္ဘာသာစကားသည္ ပထမဘာသာစကား ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာသည္ ဒုတိယ ဘာသာစကား ျဖစ္သည္။ ထုိဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးကုိ မသင္မေနရ သင္ယူၾကေစသည္။  coding ကုိ တတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူၾကေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 

နည္းပညာ၏ က႑သည္ လူတုိင္း၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ေနရာယူျခင္း ပုိမ်ားလာေနသည္။ စတုတၳစက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ 4.0 မူ၀ါဒျဖင့္ အမီလုိက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုလုိ coding  သင္ေပးျခင္းသည္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခခံပညာေရး သင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ coding သင္ေပးသည္ကုိ စာလုိက္ႏုိင္မည္ေလာဆုိသည့္ ေမးခြန္း ရွိေနသည္ဟု အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပၾကသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကားအျပင္ ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူေနရေသာ အဂၤလိပ္စာကုိ သင္ယူရာ၌ အခက္အခဲ ရွိေနသည္။   Education First မွ ထုတ္ျပန္ေသာ English Proficiency Index 2018 တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ စစ္တမ္းထုတ္သည့္ ၈၈ ႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ ၆၄ တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ 

 

English Proficiency Index 2018  သည္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေ၀သည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

 

English Proficiency Index 2018  

(၈၈ ႏုိင္ငံႏွင့္ ရရွိသည့္အဆင့္)

*****************************

 

Very high  Proficiency

1. Sweden 2. Netherlands 3. Singapore 4. Norway 5. Denmark 6. South Africa 7. Luxembourg 8. Finland 9. Slovenia 10. Germany 11. Belgium 12. Austria 

 

 High Proficiency

13. Poland 14. Philippines 15. Switzerland 16. Romania 17. Croatia 18. Serbia 19. Portugal 20. Czech Republic 21. Hungary 22. Malaysia 23. Greece 24. Slovakia 25. Bulgaria 26. Lithuania 27. Argentina 

 

Moderate Proficiency

28. India 29. Nigeria 30. Hong Kong, China 31. South Korea 32. Spain 33. Lebanon 34. Italy 35. France 36. Costa Rica 37. Dominican Republic 38. Belarus 39. Senegal 40. Uruguay  41. Vietnam 42. Russia 43. Ukraine 44. Macau, China

 

Low Proficiency

 45. Georgia 46. Chile 47. China 48. Taiwan 49. Japan 50. Pakistan  51. Indonesia 52. Albania 53. Brazil 54. Ethiopia 55. Guatemala 56. Panama  57. Mexico 58. Sri Lanka 59. Peru 60. Colombia 61. Bolivia 62. Egypt 63. Bangladesh 64. Thailand 65. Ecuador

 

Very low Proficiency

 66. Iran 67. Morocco 68. Tunisia 69. Honduras 70. El Salvador 71. U.A.E. 72. Nicaragua 73. Turkey 74. Jordan 75. Venezuela 76. Syria 77. Azerbaijan 78. Kuwait 79. Oman 80. Kazakhstan 81. Algeria 82. Myanmar 83. Saudi Arabia 84. Afghanistan 85. Cambodia 86. Uzbekistan 87. Iraq 88. Libya

 

 

 အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈ အခမဲ့ စစ္ေဆးၾကည့္လုိလွ်င္

https://www.efset.org/free-english-test/

 

တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈ နိမ့္က်ေသာ အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ေတာ့ သာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၈၂ တြင္ ရွိေနၿပီး အဂၤလိပ္ တတ္ကၽြမ္းမႈ အလြန္ နိမ့္က်ေသာအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သည္။

အေရွကေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၃ ျဖင့္ ပထမေနရာတြင္ ရွိ္ေနသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံက အဆင့္ ၁၄ ျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး တတိယေနရာတြင္ အဆင့္ ၂၂ ျဖင့္  မေလးရွားႏုိင္ငံ ရွိေနသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္လက္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး အေမရိကန္အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈကုိ အေမြ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိအေမြကုိ မ်ဳိးဆက္သစ္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။

စင္ကာပူသည္ တရုတ္အမ်ားစုျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အစုိးရမွ အဂၤလိပ္တတ္သည္ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးၿပီး သင္ယူေစခဲ့သည္။ တရုတ္ဘာသာစကားကုိလည္း တရုတ္အစုိးရ ရုံးသုံး ျဖစ္ေသာ မန္ဒါရင္းတရုတ္ဘာသာစကားကုိ သင္ယူေစခဲ့သည္။ မေလး၊ တရုတ္ အစရွိသည့္ မိခင္ဘာသာစကားကုိ မသင္မေနရ သင္ယူေစသည့္အျပင္ အဂၤလိပ္စာကုိ ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ မသင္မေနရ သင္ယူေစခဲ့သည္။ မိခင္ဘာသာစကား မတတ္ကၽြမ္းသူသည္ အျမစ္ကၽြတ္သည့္ သစ္ပင္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသူဟု လီကြမ္ယုက ဆုိဆုံးမခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရန္မွာ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမွ ရမည္။ အတတ္ပညာ အသိပညာမ်ား ရယူရန္အတြက္လည္း အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈ ရွိဖုိ႔ လုိသည္ဟု သူက သြန္သင္ခဲ့သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂုိခ်ဳပ္ေတာင္ လက္ထက္တြင္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အလုိ႔ငွာ  Speak Good English Movement အမည္ရွိ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈ ျမင့္မားေစခဲ့သည္။ Speak Good English Movement သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ ေဒသိယစကားလုံးမ်ား ထည့္သုံးျခင္းႏွင့္ အသံထြက္ ထည့္သုံးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေျပာဆုိေရးသားသည့္ Singlish အစား အဂၤလိပ္စာစံမီေသာ ေျပာဆုိေရးသားမႈ ျပဳၾကရန္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ကုိ တုိက္တြန္းအားေပးသည္။ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပၿပီး လႈံ႔ေဆာ္တုိက္တြန္းသည္။ ပညာေပးသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးအၾကာ၌ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယခုလုိ ထိပ္တန္း ၃ ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

 

မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စာကုိ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ပညာေရး၌ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း စီမံကိန္း (Professional Up-skilling of English Language Teachers (Pro-ELT)) ကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အကုန္အက်ခံၿပီး  အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ ျပည္နယ္ ၁၃ ခု အကုန္လုံးရွိ အေျခခံ ပညာေရးမွ ဆရာဆရာမမ်ား ဦးေရ တစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ကုိ အဂၤလိပ္စာ သင္ျပသည့္ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးသည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု မျပည့္ခင္မွာပင္ ႏုိင္ငံ၏ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈ အဆင့္ ပုိေကာင္းလာသည့္ ရလဒ္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေပသည္။ 

 

English Proficiency Index (EPI) မွ စီစဥ္ေပးထားေသာ 

အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈ အခမဲ့ စစ္ေဆးၾကည့္လုိလွ်င္

https://www.efset.org/free-english-test/

 

 

Education Read 589 times