ရန္ကုန္ ပညာေရး တကၠသုိလ္ ႏွင့္ စစ္ကုိင္း ပညာေရး တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္

ရန္ကုန္ ပညာေရး တကၠသုိလ္ ႏွင့္ စစ္ကုိင္း ပညာေရး တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္

ရန္ကုန္ ပညာေရး တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္

 

ရန္ကုန္ ပညာေရး တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမည္။
ရန္ကုန္ ပညာေရး တကၠသုိလ္သုိ႔ “တုိက္ရုိက္” ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္။

အနိမ့္ဆုံး စူစုေပါင္းရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ
၁။ သိပံၸဘာသာတြဲ ၄၅၅
၂။၀ိဇၨာ+သိပံၸ ဘာသာတြဲ ၄၂၅
၃။၀ိဇၨာဘာသာတြဲ ၄၁၀

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၄၀၀ ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ရာ၌
(က) အမ်ဳိးသား ၂၀၀ ဦး (၅၀%) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၂၀၀ ဦး (၅၀%) လက္ခံမည္။
(ခ) သိပံၸဘာသာတြဲ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ဦး (၅၀%)
၀ိဇၨာ+သိပံၸ ဘာသာတြဲ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ဦး (၂၅%)
၀ိဇၨာဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ဦး (၂၅%)
လက္ခံမည္။
(ဂ) တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ခြဲတမ္းအရ ခြင့္ျပဳမည္။
(ဃ) နယ္စပ္ေဒသအတြက္ ခြဲတမ္းကုိ ဘာသာတြဲတစ္ခုစီအတြက္ ၅% စီ သတ္မွတ္ထားသည္။
စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ ဖုံးနံပါတ္မွာ ၀၉ ၉၇၉၆၀၂၉၀၆၇
ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။


စစ္ကုိင္း ပညာေရး တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္

(က)ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၄၀၀ ဦးလက္ခံမည္။
(ခ)အမ်ဳိးသားဦးေရ ၂၀၀ (၅၀%) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၂၀၀ (၅၀%) လက္ခံမည္။
(ဂ)သိပံၸဘာသာတြဲ ၂၀၀ ဦး
၀ိဇၨာ+သိပံၸဘာသာတြဲ ၁၀၀ ဦး
၀ိဇၨာဘာသာတြဲ ၁၀၀ ဦး
(ဃ) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၀င္ခြင့္ျပဳမည္။ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက လက္ခံသင္ၾကားရန္ သတ္မွတ္ထားေသာဦးေရ၏ ၁၀% အထိ လက္ခံေပးမည္။
(င) တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ခြဲတမ္းျဖင့္ ၀င္ခြင့္ျပဳမည္။ နယ္စပ္ေဒသအတြက္ ခြဲတမ္းကုိ ဘာသာတြဲတစ္ခုစီအတြက္ ၅% စီ သတ္မွတ္ထားသည္။
(စ)လူေတြ႕ စစ္ေဆးျခင္း ခံရမည္။

 

ဖတ္ရႈရန္ ေခါင္းစဥ္ကုိ ႏွိပ္ပါ

ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ ၂၅ ခု ၀င္ခြင့္

Tips Read 5431 times