ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး ၀င္ခြင့္

ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး ၀င္ခြင့္

ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး ၀င္ခြင့္
ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္ႏွင္ ့မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္တုိ႔အတြက္ ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္
****************
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ၌ စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္ အထက္ ရရွိသူမ်ား
သုိ႔မဟုတ္
အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ၤာ(၂)ဘာသာ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၁၄၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
သခၤ်ာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဘာသာတြဲ တစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။
လက္ခံသင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ ၅၀၀ ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္သုိ႔ “တုိက္ရုိက္” ေလွ်ာက္ထားရမည္။

သင္တန္းကာလမွာ ၅ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အထူးျပဳ ဘာသာရပ္အလုိက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သူမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာ ဘြဲ႕မ်ား ေပးအပ္မည္။
● ကြန္ပ်ဴတာ သိပံၸဘြဲ႕ (ပရုိဂရမ္ အင္ဂ်င္နီယာ)
B.C.Sc. (Software Engineering)
● ကြန္ပ်ဴတာ သိပံၸဘြဲ႕ (အသိပညာ အင္ဂ်င္နီယာ)
B.C.Sc. (Knowledge Engineering)
● ကြန္ပ်ဴတာ သိပံၸဘြဲ႕ (စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္)
B.C.Sc. (Business Inforamtion System)
● ကြန္ပ်ဴတာ သိပံၸဘြဲ႕ (ကြန္ပ်ဴတာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထား ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈပညာ)
B.C.Sc. (Computer Security and Forensic)
● ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဘြဲ႕ (ျမႇဳပ္ႏွံထိန္းခ်ဳပ္စနစ္)
B.C.Tech. (Embedded System)
● ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဘြဲ႕ (ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကြန္ရက္ပညာ)
B.C.Tech. (Computer Communication and Network)
သက္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ ရရွိၿပီးေသာအခါ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီစြာ ေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ပါက ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္တြင္ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ စုံစမ္းရန္
ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္
ဌာနမွဴး (သင္တန္း)
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ - ၆၁၀၈၈၉
ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္
************
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ၌ စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္ အထက္ ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
သခၤ်ာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဘာသာတြဲ တစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။
လက္ခံသင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ ၂၅၀ ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္သုိ႔ “တုိက္ရုိက္” ေလွ်ာက္ထားရမည္။

သင္တန္းကာလမွာ ၅ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အထူးျပဳ ဘာသာရပ္အလုိက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သူမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာ ဘြဲ႕မ်ား ေပးအပ္မည္။
● ကြန္ပ်ဴတာ သိပံၸဘြဲ႕ (ပရုိဂရမ္ အင္ဂ်င္နီယာ)
B.C.Sc. (Software Engineering)
● ကြန္ပ်ဴတာ သိပံၸဘြဲ႕ (အသိပညာ အင္ဂ်င္နီယာ)
B.C.Sc. (Knowledge Engineering)
● ကြန္ပ်ဴတာ သိပံၸဘြဲ႕ (စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္)
B.C.Sc. (Business Inforamtion System)
● ကြန္ပ်ဴတာ သိပံၸဘြဲ႕ (စြမ္းရည္ျမင့္ တြက္ခ်က္မႈပညာ)
B.C.Sc. (High Performance Computing)
● ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဘြဲ႕ (ျမႇဳပ္ႏွံထိန္းခ်ဳပ္စနစ္)
B.C.Tech. (Embedded System)
● ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဘြဲ႕ (ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကြန္ရက္ပညာ)
B.C.Tech. (Computer Communication and Network)
သက္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ ရရွိၿပီးေသာအခါ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီစြာ ေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ပါက ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္တြင္ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ စုံစမ္းရန္
မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္
ဌာနမွဴး (သင္တန္းေရးရာ)
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၇၈၆၅၀၅၀၁၂
ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

edge.com.mm

(တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္မွ ကိုးကားတင္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။)

Tips Read 1646 times