Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၁၀)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၉၁။ (ဆဘဗ) ဖလုံ(တိုက်ကြီး) 

၉၂။ (ဆဘဥ) ဥက္ကံ(တိုက်ကြီး)

၉၃။ (ဆထ) ထန်းတပင်

၉၄။ (ဆထဆ) လှည်းဆိပ်(ထန်းတပင်)

၉၅။ (ဆထတ) ကျူတော(ထန်းတပင်)

၉၆။ (ဆထန) နှဲသမိန်(ထန်းတပင်)

၉၇။ (ဆထရ) ရေစိုမငေးစု(ထန်းတပင်)

၉၈။ (ဆထလ) အလိန်လည်(ထန်းတပင်)

၉၉။ (ဆဖ) ဖောင်ကြီး(လှည်းကူး)

၁၀၀။ (ဆဖစ) မင်းကုန်း(လှည်းကူး)

Latest Post News Tips Read 5373 times