၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၆)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၅၂    (ရဠခ)    ပင်ခွန်(ပင်လောင်း)    


၅၃    (ရဠတ)    တင်းထက်(ပင်လောင်း)    


၅၄    (ရဠထ)    ထီရယ်(ပင်လောင်း)    


၅၅    (ရဠန)    ​နောင်တရား(ပင်လောင်း)    

 


၅၆    (ရဠပ)    ​ဆောင်းပြောင်း(ပင်လောင်း)    


၅၇    (ရဠမ)    တလိုင်းမရွာသစ်(ပင်လောင်း)    


၅၈    (ရဠလ)    လွယ်ဘောင်း(ပင်လောင်း)    


၅၉    (ရဘက)    ဟိုပုံး    


၆၀    (ရဘခ)    ​ကျောက္ကချား(ဟိုပုံး)    


၆၁    (ရဘတ)    ​ကျောက်တန်း(ဟိုပုံး)    


၆၂    (ရဘန)    နမ့်ခုတ်(ဟိုပုံး)

Latest Post News Tips Read 655 times