၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၁၁)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၉၁။ (ရန) နမ္မတူ
၉၂။ (ရနတ) ဘော်တွင်း(နမ္မတူ)
၉၃။ (ရပ) သီပေါ
၉၄။ (ရပန) နမ့်လန်(သီပေါ)
၉၅။ (ရနအ) မန်တုံ
၉၆။ (ရခ) မိုးမိတ်
၉၇။ (ရခမ) မန်ကျည်းပင်(မိုးမိတ်)
၉၈။ (ရခအ) မဘိမ်း
၉၉။ (ရခဥ) ငါးအိုး(မဘိမ်း)

Latest Post News Tips Read 53 times