၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၁၁)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၀၀    (ရန)    နမ္မတူ    


 

၁၀၁    (ရနတ)    ဘော်တွင်း(နမ္မတူ)    

၁၀၂    (ရပ)    သီပေါ    


 

၁၀၃    (ရပန)    နမ့်လန်(သီပေါ)    


 

၁၀၄    (ရနအ)    မန်တုံ    


 

၁၀၅    (ရခ)    မိုးမိတ်    


 

၁၀၆    (ရခမ)    မန်ကျည်းပင်(မိုးမိတ်)    


 

၁၀၇    (ရခအ)    မဘိမ်း    


 

၁၀၈    (ရခဥ)    ငါးအိုး(မဘိမ်း)

Latest Post News Tips Read 696 times