တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ စာေျဖသူမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ စာေျဖသူမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ စာေျဖသူမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(က) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ စာစစ္ဌာနသို႔ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိရမည္။ စာေမးပြဲစသည္မွ နာရီဝက္ေက်ာ္ေနာက္က်လာေသာ မည္သည့္ စာေျဖသူကိုမၽွ စာေမးပြဲ အခန္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္။

(ခ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားကို ေန႔စဥ္ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီး စာေျဖသည့္ ခုံေပၚတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား စစ္ေဆး နိုင္ရန္ တင္ျပထားရမည္။ မိမိတို႔ ေနာက္ဆုံး ေျဖဆိုရမည့္ဘာသာရပ္ကို ေျဖဆိုၿပီး စာေမးပြဲခန္းမွ မထြက္ခြာမီ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားကို သက္ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ ေရး မွဴးထံ မပ်က္ မကြက္ အပ္ႏွံခဲ့ၾကရမည္။

(ဂ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေဘာလ္ပင္၊ ခဲတံႏွင့္ သခၤ်ာကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို ယူလာခဲ့ၾကရမည္။ သခၤ်ာကိရိယာမ်ား ယူေဆာင္ရာတြင္ အျခားဘူးမ်ားျဖင့္ ယူေဆာင္ လာျခင္း မျပဳရ။ အမ်ားအသုံးျပဳသည့္ ကြန္ပါဘူး ျဖင့္သာ ထည့္ယူရမည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ မည္သည့္မွတ္စုမ်ိဳးမွ ပါရွိမလာေစရ။ သံသယရွိဖြယ္ရာ ကြန္ပါဘူးမ်ားကို စာေမးပြဲခန္းအတြင္းသို႔ ယူေဆာင္ခြင့္ မျပဳ။

(ဃ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲက်င္းပရာ စာေမးပြဲခန္းတြင္းသို႔ ၾကည့္ရႈရန္ (သို႔မဟုတ္) အကိုးအကားျပဳရန္ (သို႔မဟုတ္) ကူးယူရန္ မည္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း (Smart-Phone/Watch/Ballpers/Glasses,Bluetooth, etc.) စာရြက္စာတမ္း၊ မွတ္စုတိုႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကိုမၽွ ယူေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။

(င) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အေျဖလႊာစာအုပ္၏ ပထမစာမ်က္ႏွာ ထိပ္ပိုင္းရွိ ခုံအမွတ္ေရးသားရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေနရာတြင္ မိမိ၏ ခုံအမွတ္ကို မွန္ကန္ပီသစြာေရးသားရမည္။ အျခား မည္သည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္မၽွ ခုံအမွတ္ေရးျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ အမည္ေရးသားျခင္းႏွင့္ အျခားအမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရ။ ျပဳလုပ္လၽွင္ ေျဖဆိုထားသည့္ အလႊာကို မသမာမႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ အေျဖလႊာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ပယ္ဖ်က္မည္။ ခုံအမွတ္ေနရာတြင္ ဖ်က္ရာ ျပင္ရာရွိပါက စာေမးပြဲခန္းေစာင့္ၾကပ္သည့္ လက္ေလာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊
(၂)ဦး မွ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္မွတ္ေနရာတြင္သာ ေရးထိုး၍ အမည္မ်ားကို ေရးသားေစရမည္။

(စ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မိမိ၏ ခုံအမွတ္ႏွင့္ မိမိဆိုသည့္ခုံေပၚရွိ ခုံအမွတ္တို႔ လြဲမွားျခင္း မရွိေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳ ၾကည့္ရႈ၍ အေျဖလႊာစာအုပ္ေပၚတြင္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာ၌ မွန္ကန္ေအာင္ ေရးသားရမည္။

(ဆ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မိမိေန႔စဥ္လာေရာက္ေျဖဆိုေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ခုံအမွတ္ကိုသာမက အမည္ကိုပါ မွန္၊မမွန္ ၾကည့္ရႈ၍ ေနရာမမွားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရ မည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ လက္မွတ္ေပၚရွိ စာေျဖသူေရးထိုးထားသည့္ လက္မွတ္အတိုင္း ေရးထိုးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဇ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲစတင္ခ်ိန္မွ မိနစ္(၃၀)အတြင္း အခင္းႀကီးငယ္အတြက္ စာေမးပြဲခန္းျပင္ပသို႔ ထြက္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

(ဈ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ေမးခြန္းလႊာႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ေမးခြန္းအားလုံး ပါမပါကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကည့္၍
ေက်ာဘက္တြင္ မပါခဲ့လၽွင္ျဖစ္ေစ ေမးခြန္းစာလုံးမ်ား ေမွးမွိန္ပ်က္ေနခဲ့လၽွင္ျဖစ္ေစ၊ ေမးခြန္းလႊာ အသစ္တစ္ရြက္ကို လဲလွယ္နိုင္ရန္ ေတာင္းယူရမည္။

READ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္​ဝင္​စာ​ေမးပြဲ အခ်ိန္​စာရင္​း

(ည) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ရရွိေသာ ေမးခြန္းလႊာမွာ မိမိတို႔ ဆိုရမည့္ ေမးခြန္း မွန္မမွန္ ပထမဦးဆုံးေသခ်ာစြာ ၾကည့္ရႈ၍ မမွန္လၽွင္ စာေမးပြဲခန္းေစာင့္ၾကပ္သူ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ ေရး မွဴးထံ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးတိုင္ၾကားရမည္။

(ဋ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အေျဖလႊာစာအုပ္မွ စာမ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ေရးသားေျဖဆိုရမည္။ အၾကမ္းေရးလို မွတ္လိုလၽွင္ ေနာက္ေက်ာအဖုံး စာရြက္ႏွင့္ အတြင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို လိုသေလာက္ သုံးနိုင္သည္။ အျမင္အာ႐ုံ မသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ စီစဥ္ေပးထားေသာ အၾကမ္းစာရြက္အား လိုသေလာက္ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ ေျဖဆိုၿပီး ပုစၧာ အေျဖမ်ားကို အမွတ္မေပးေစရန္အတြက္ ျခစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီးသည့္အခါမွ စိတ္တစ္မ်ိဳးေျပာင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္အခါမွ စိတ္တစ္မ်ိဳးေျပာင္း၍ျဖစ္ေစ ျခစ္ပ်က္ခဲ့မိေသာ အေျဖ ပုစၧာမ်ားအားျပန္၍ အမွတ္ေပးရန္ စာေရးေလၽွာက္ထားမႈမ်ားကို လုံးဝခြင့္ျပဳလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

(ဌ) အၾကမ္းေရးျခစ္ရန္ စာရြက္လြတ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္။ ထိုသို႔ အသုံးျပဳရန္လည္း အျပင္မွ စာရြက္လြတ္ကို မယူခဲ့ရ။ ေျဖဆိုလိုသမၽွကို ေပးထားေသာ အေျဖလႊာစာအုပ္တြင္သာလၽွင္ ေရးရမည္။ အေျဖလႊာစာအုပ္မွ စာရြက္မ်ားကို မဆုတ္ရ၊ ထုတ္ေပးထားေသာ အေျဖလႊာစာအုပ္ကိုသာလၽွင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။

အျခားစာအုပ္ႏွင့္ အစားမထိုးရ။ အေျဖလႊာစာအုပ္ မလုံေလာက္ေသးလၽွင္ အပိုအေျဖလႊာ စာရြက္ထပ္၍ ေတာင္းနိုင္သည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျဖလႊာစာအုပ္ျဖင့္ ပထမေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာအုပ္ျဖင့္ မလုံေလာက္မွသာ စာေမးပြဲခန္း ေစာင့္ၾကပ္သူ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံမွ အပိုအေျဖလႊာစာရြက္ကို ေတာင္းယူ၍ ဆက္လက္ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အပိုအေျဖလႊာစာရြက္၌လည္း သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေနရာတြင္သာ ခုံအမွတ္ကို မွန္ကန္စြာေရးသားရမည္။

(ဍ) ေမးခြန္းလႊာေပၚတြင္ မည္သည့္အရာမၽွ မေရးျခစ္ရ။ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနစဥ္ ကိုယ္ေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ မ်ဥ္းတံေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ပါဘူးတြင္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္စာအုပ္၊ ပုံႏွိပ္စာရြက္၊ မွတ္စုမ်ိဳးမွ မထားရွိေစရ။ ထားရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့လၽွင္ စာေျဖသူအား စာေမးပြဲစည္းကမ္းအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္။ ဂရပ္စာရြက္ႏွင့္ ေလာ့ဂရမ္သမ္ဇယားမ်ားကို လိုအပ္ေသာဘာသာ ေျဖဆိုေသာအခါမွသာလၽွင္ သုံးခြင့္ျပဳလိမ့္မည္။ ဂရပ္စာရြက္ႏွင့္ ေလာ့ဂရမ္သမ္ ဇယားစာအုပ္ကို စာေမးပြဲေျဖဆိုသည့္စာစစ္ဌာနက ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဂရပ္စာရြက္ေပၚတြင္ ခုံအမွတ္ေရးသားရန္ မလိုပါ။

(ဎ) ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္တြင္ Chemistry Stencil ကို အသုံးျပဳ နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အေပၚတြင္ မွတ္စုမ်ား ေရးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူက စစ္ေဆးေက်နပ္မွသာ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္။ ကြန္ပါဘူးအတြက္လည္း ထိုနည္းအတူပင္ ျဖစ္သည္။

(ဏ) Chemistry Stencil မွအပ ပလတ္စတစ္တြင္ ပုံထြင္းထားေသာ ပုံသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါရွိသည့္ ကတ္ျပားမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ေျမပုံ၊ ကမၻာ့ေျမပုံပါရွိေသာ ကတ္ျပားမ်ားစသည္တို႔ကို စာေမးပြဲခန္းအတြင္း ယူေဆာင္လာျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း မျပဳရ။

(တ) မသမာေသာနည္းကို အသုံးျပဳရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ လၽွပ္စစ္သုံး ကြန္ပ်ဴတာပါရွိသည့္ လက္ပတ္နာရီမ်ား၊ သခၤ်ာတြက္စက္မ်ား၊ အသံထြက္ကိရိယာမ်ား ပါရွိသည့္ လက္ပတ္နာရီမ်ားစသည္တို႔ကို စာေမးပြဲခန္းအတြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းမျပဳရ။

(ထ) ေရဘူး၊ ကြန္ပါဘူးမဟုတ္သည့္ အျခားေသာ စာေရးကိရိယာ ထည့္ထားသည့္ ဘူး၊ ဘုရားပုံေတာ္၊ အင္းကြက္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ပုံမ်ား စာသားမ်ား၊ မီးျခစ္မ်ားကို စာေမးပြဲခန္းအတြင္း ယူေဆာင္လာခြင့္မျပဳ။

READ - ဆယ္တန္းေအာင္ဖို႕ သိထားရမည့္ အခ်က္ (၆) ခ်က္

(ဒ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ေမးခြန္းပုစၧာမ်ားကို ေျဖဆိုရာ၌ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဒ္ေရမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေျဖဆိုၾကရန္ႏွင့္ အကယ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ပုဒ္ေရထက္ပို၍ ေျဖဆိုထားျခင္း မ်ားရွိပါက ပထမဆုံး ဆို ထားေသာ အပုဒ္မ်ားကိုသာ အစီအစဥ္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ပုဒ္ေရအထိသာ စစ္ေဆးအမွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပိုၿပီး ေျဖထားေသာ က်န္အပုဒ္မ်ားအတြက္ စစ္ေဆး ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ ပယ္ဖ်က္ပစ္မည္ ျဖစ္သည္။

(ဓ) စာေမးပြဲခန္းအတြင္း၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း၊ မုန႔္ပဲသေရစာ စားျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တီးတိုးစကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား မျပဳရ။

(န) စာေမးပြဲခန္းအတြင္းသို႔ ေဘာင္းဘီတို၊ စကတ္အတို၊ စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္စသည့္ သ႐ုပ္ပ်က္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ျဖင့္ လာေရာက္ ေျဖဆိုခြင့္မျပဳရ။ ေခါင္းေပါင္း၊ ဦးထုပ္မ်ား ယူေဆာင္လာျခင္းမျပဳရ။ စာေမးပြဲခန္းတြင္းသို႔ အရက္ေသစာႏွင့္ အျခားမူးယစ္ထုံထိုင္းေစေသာ အရာမ်ား ေသာက္သုံးၿပီး မလာရ။

(ပ) ရွဴေဆး၊ ပ႐ုပ္ဆီဘူးမ်ားကို စစ္ေဆးခံၿပီးမွသာ စာေမးပြဲခန္းအတြင္း ယူခြင့္ျပဳမည္။ မသမာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိပါက ယူခြင့္မျပဳ။

(ဖ) စာေမးပြဲေျဖဆိုေနစဥ္ စာေျဖသူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မည္သို႔မၽွ ဆက္သြယ္ျခင္း မျပဳရ။ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူထံမွလည္း ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အကူအညီမၽွ မေတာင္းရ။ စာေျဖသူတစ္ဦးသည္ စာေမးပြဲက်င္းပေနစဥ္ အျခားစာေျဖသူတစ္ဦးႏွင့္ ႏႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့လၽွင္ ထိုသူမ်ားအား စာေမးပြဲဆိုင္ရာ စည္းကမ္းအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

(ဗ) စာကူးခ်ထားသည္ကို သက္ေသအခိုင္အလုံ ေတြ႕ရွိလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျဖလႊာစာအုပ္ကို စစ္ေဆးစဥ္ မသမာမႈ တစ္ခုခု က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျဖဆိုၿပီး သမၽွ စာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံရလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ စာေျဖသူမ်ားအား စာေမးပြဲဆိုင္ရာ စည္းကမ္းအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရမည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အေျဖလႊာ စာအုပ္၌ မိမိေျဖဆိုမည့္ ေမးခြန္းပုစၧာနံပါတ္ကို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပရမည္။ ပုစၧာနံပါတ္ မွန္ကန္စြာ မေဖာ္ျပျခင္း၊ ပုစၧာနံပါတ္ တပ္မထားျခင္းတို႔ရွိပါက အဆိုပါ ေျဖဆိုထားသည့္ ပုစၧာအတြက္ အမွတ္ လုံးဝေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

(ဘ) စာအုပ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ အျခားသူတစ္ဦး၏ ေျဖဆိုခ်က္မွျဖစ္ေစ ကူးယူျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းတီးတိုးတိုင္ပင္ ဆိုျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟူေသာ မသကၤာဖြယ္ရာ သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားကို စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ တစ္ဦးဦး၏။ အေျဖလႊာစာအုပ္တြင္ မသမာမႈ တစ္ခုခု က်ဴးလြန္သည္ဟု အေျဖလႊာစစ္ေဆးစဥ္ ေတြ႕ရွိခဲ့လၽွင္လည္း ထိုစာေျဖသူ၏ ဘာသာရပ္အားလုံးအတြက္ အေျဖလႊာ စာအုပ္မ်ားကို စစ္ေဆးအမွတ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္။ စစ္ေဆးၿပီး အမွတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိမ့္မည္မဟုတ္။ အေျဖလႊာစာအုပ္ရွင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူအား စာေမးပြဲဆိုင္ရာ စည္းကမ္း
အရ အေရးယူအျပစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

(မ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားကို ေျဖဆိုရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တစ္ဝက္ မေက်ာ္လြန္ေသးမီ စာေမးပြဲခန္းမွ ထြက္ခြာသြားခြင့္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္။

(ယ) စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲမည္သည့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားကိုမဆို စာေမးပြဲအခန္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာမသြားရ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ

စာေျဖခ်ိန္ တစ္ဝက္ေက်ာ္၍ စာေမးပြဲ ခန္းမွ ထြက္ခြာသြားလိုေသာအခါ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ အေျဖလႊာကို စာေမးပြဲခန္း ေစာင့္ၾကပ္သူ လက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံ အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးမွ ထြက္ခြာရမည္။ အေျဖလႊာႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာကို ျပင္ပသို႔ ယူမသြားရ၊ စာေမးပြဲခန္းေစာင့္ၾကပ္သူ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအား ေပးအပ္ၿပီးမွ ထြက္ခြာသြားရမည္။

(ရ) မိမိတို႔အေျဖလႊာမ်ားကို စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီးေနာက္ မပ်က္မကြက္ ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္ေပးအပ္ၾကရမည္။ ထိုသို႔ ေပးအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း အေျဖလႊာသိမ္းဆည္းသူထံ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

(လ) စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ အေျဖလႊာစာအုပ္ကို စာေမးပြဲခန္း ေစာင့္ၾကပ္သူလက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံ ေပးအပ္ျခင္းမျပဳဘဲ အေျဖလႊာစာအုပ္ကို မိမိေျဖဆိုရေသာ စာေမးပြဲခန္း ျပင္ပသို႔ ယူေဆာင္သြားပါက ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ယူသြားသည္ျဖစ္ေစ သိလ်က္ႏွင့္ တမင္ယူသြားသည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ မည္မၽွပင္ တိုေတာင္းေစကာမူ ထိုသို႔စာေမးပြဲခန္း ျပင္ပသို႔ ယူေဆာင္သြားျခင္းသည္ စာေမးပြဲစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သျဖင့္ စာေမးပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

(ဝ) စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပား၊ အေျဖလႊာစာအုပ္ႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာစာရြက္စသည့္ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဆုတ္ၿဖဲျခင္းသည္ စာေမးပြဲစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သျဖင့္ စာေမးပြဲစည္းကမ္းအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

(သ) အေျဖလႊာစာအုပ္တြင္ ေျဖဆိုေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာမွအပ အျခားမသက္ဆိုင္ေသာ စာသားမ်ား ေရးသားျခင္း မျပဳရ။ စာစစ္သူအားသက္ညႇာစြာ စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းပန္စာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေၾကာက္လန႔္စာမ်ားပါရွိပါက ထိုအေျဖလႊာကို ပယ္ဖ်က္မည္။

(ဟ) စာသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္မၿပီးဆုံးမီ ထြက္ခြာပါက ေမးခြန္း လႊာအားလုံးျပင္ပသို႔ ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳ။ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္ မျပည့္မီ ထြက္ခြာပါက စာေမးပြဲၿပီးမွသာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး႐ုံးခန္းတြင္ ထုတ္ယူရမည္။

(ဠ) မည္သူမၽွ အေျဖလႊာစာအုပ္ကို မိမိသေဘာျဖင့္ ျပင္ပသို႔ ယူေဆာင္သြားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(အ) စာေျဖသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားေပၚရွိ အခ်က္အလက္မ်ားအား မိမိသေဘာအေလၽွာက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မျပဳလုပ္ရ။

READ - တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲႀကီးမွာ အမွားကင္းေစဖို႔ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား

source: ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန

Tips Read 2133 times