၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၃၀ ထပ္တိုး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၃၀ ထပ္တိုး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား

ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအသစ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုိက္လံစစ္ေဆးေနၿပီး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းစာရင္းႏွင့္ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနသို႔ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

”ေလွ်ာက္ထားတဲ့ေက်ာင္းအသစ္ေတြထဲက ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ေကာ့မွဴးနဲ႔ ခရမ္းတို႔လို ေ၀းလံတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းက ေက်ာင္းေတြကေန စၿပီး လိုက္စစ္ေနၿပီ။ ဒီလကုန္ရင္ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနကုိ တင္ေပးမယ္။ ေမလကုန္ေလာက္ေတာ့ ျပန္ခ်ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

READ - အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား အခမဲ့သင္ၾကားမည့္ စုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသိပၸံ ဖြင့္မည္

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအသစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မတိုင္မီ ေလးလအလိုတြင္ ေခၚယူေလ့ရွိေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ေနာက္က်မႈမရွိေစရန္ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မတိုင္မီ ေျခာက္လခန္႔အလို ကတည္းက စတင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ လုိင္စင္သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားသည့္ေက်ာင္း ၁၁၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းတို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္တမ္းတုိးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္း ၁၈၈ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: ျမ၀တီ

International/Private Read 1047 times