ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္ႏွင့္ KMD Institute တို႔ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္ႏွင့္ KMD Institute တို႔ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာနႏွင့္ KMD Institute တို႔ပူးေပါင္း၍ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KMD သင္တန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရပါသည္။

 

Diploma in Web DevelopmentDiploma in Network CommunicationDiploma in Business Information System သင္တန္းအမ်ိဳးအစား () မိ်ဳးပါဝင္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ ရပ္တည္ႏိုင္သည္အထိ လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို အေျခခံမွစ၍ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

က်ြမ္းက်င္အဆင့္အထိ နားလည္တတ္က်ြမ္းေစရန္ သင္ၾကားေပးမည့္ ယင္းသင္တန္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန(ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္)ႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးအပ္မည့္ ဒီပလိုမာဘြဲ႔ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KMD Institute သင္တန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

 

Website မ်ားဖန္တီးရာတြင္ သိထိုက္ေသာ နည္းပညာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ Network ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၏ အေျခခံနည္းပညာမ်ား၊ အေသးစားလုပ္ငန္း Network ခ်ိတ္နည္းမွ Enterprise လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးမ်ားတြင္ Network ခ်ိတ္နည္းပညာရပ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More>>>>>> သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာစနစ္သစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခမဲ့သင္ၾကားေပးမည္

 

ထို႔အျပင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အေျခခံသိသင့္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ Hardware, Software မ်ားအေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ Business Data မ်ားကို က်ြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳရန္ သခ်ၤာသေဘာတရားမ်ားပါဝင္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔ထံမွ သိရပါသည္။

 

အဆိုပါသင္တန္းကို သထံုလမ္းရွိ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ () လ သတ္မွတ္ထားၿပီး ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္လူ႔စြမ္းအား၊ အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာနႏွင့္ KMD Institute တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Source: The Voice

 

News Read 2843 times