ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ Project Management သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ Project Management သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တြင္ Myanmar-India Entreprenurship Development Center မွ " Project Management” သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

**ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္**

(၂၂--၂၀၁၉) ရက္မွ (၃၁--၂၀၁၉) ရံုးဖြင့္ရက္ ညေနပိုင္း () ရက္သင္တန္း

 

**သင္တန္းအခ်ိန္**

ညေန (၅း၃၀) မွ (၇း၃၀) အထိျဖစ္ပါသည္။

 

**သင္တန္းေၾကး**

က်ပ္ () ေသာင္းတိတိ ျဖစ္ပါသည္။

 

**သင္တန္းစံုစမ္းရန္**

ပါရမီလမ္း၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ)

 

Read More: ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း

 

**ဖုန္းနံပါတ္**

၀၁-၆၆၄၆၈၄၊ ၀၉-၉၆၃၃၅၉၄၅၉ ျဖစ္ပါသည္။

 

** ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္သည့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Source: University News

 

News Read 774 times