ပုဂၢလိကႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ၾကားလုိသူမ်ား Placement Test ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ပုဂၢလိကႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ၾကားလုိသူမ်ား Placement Test ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပုဂၢလိကႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားလိုျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Placement Test ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေမလ ၈ ရက္မွ ၁၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ထားရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Placement Test ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ Level အရ တက္ေရာက္လုိေသာ အတန္း၏ တစ္ဆင့္နိမ့္အတန္းကို Placement Test ေျဖဆိုရၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အတန္းလုိက္သတ္မွတ္ထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

ေျဖဆုိလိုေသာ အတန္းႏွင့္ ေက်ာင္းေမြးသကၠရာဇ္အရ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မိမိတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ Level အတြက္ ေက်ာင္းေထာက္ခံစာမူရင္း သို႔မဟုတ္ ေအာင္လက္မွတ္ကို တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျဖဆုိခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းၿပီး အစီအစဥ္တိုင္း ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ Placement Test ေျဖဆိုခြင့္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိႏွစ္က ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုသူ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: democracy today

International/Private Read 854 times