အစုိးရေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လိုသူမ်ားအတြက္ ေမလမွာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

အစုိးရေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လိုသူမ်ားအတြက္ ေမလမွာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

စာေမးပြဲက်င္းပမယ့္ရက္ကို တုိင္းရုံးမွာ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကေန ျပဌာန္းထားတဲ့ သင္ရိုးနဲ႔ ပတ္သက္တာကို ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အတန္းရဲ႕တစ္ဆင့္နိမ့္ အတန္းအတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ႏွစ္စဥ္ ပညာသင္ႏွစ္အသစ္ မစတင္ခင္ ေမလအတြင္းမွာ စစ္ေဆးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းေျပာင္းၿပီး တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရုံးမွာ ထုတ္ယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမယ့္ရက္ နီးကပ္လာပါက ရက္အတိအက် ထပ္မံေၾကညာေပးမွာပါ။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းကေန ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အဆင့္ (level) အတြက္ ေက်ာင္းေထာက္ခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းကို ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းေတြကေန ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာ လက္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွာ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: kumudra journal

International/Private Read 3623 times